ราคากลาง : งานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักการ BEDO Concept กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (กาแฟ น้ำผึ้ง)

ประกาศต่างๆ

22 เมษายน 2563

60

ราคากลาง : งานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักการ BEDO Concept กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (กาแฟ น้ำผึ้ง)

ราคากลาง : งานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักการ BEDO Concept กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (กาแฟ น้ำผึ้ง)