จัดซื้อจัดจ้าง : การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 67 ชิ้น (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

21 มกราคม 2563

557

จัดซื้อจัดจ้าง : การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 67 ชิ้น (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 67 ชิ้น (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563)