จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

3 มกราคม 2563

69

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563)