ราคากลาง : จ้างบริการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มกิจการอำนวยการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

ประกาศต่างๆ

3 ตุลาคม 2562

205

ราคากลาง : จ้างบริการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มกิจการอำนวยการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

ราคากลาง : จ้างบริการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มกิจการอำนวยการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน