ราคากลาง : การจ้างเอกชนดำเนินการจ้างเหมาบริการด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไปพลางก่อน

ประกาศต่างๆ

1 ตุลาคม 2562

117

ราคากลาง : การจ้างเอกชนดำเนินการจ้างเหมาบริการด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไปพลางก่อน

ราคากลาง : การจ้างเอกชนดำเนินการจ้างเหมาบริการด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไปพลางก่อน