ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา : จ้างดำเนินการศึกษาดูงานเชิงนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นต้นแบบการป้องกันและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ สาธารณรัฐคอสตาริกา

ประกาศต่างๆ

18 กันยายน 2562

125

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา : จ้างดำเนินการศึกษาดูงานเชิงนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นต้นแบบการป้องกันและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ สาธารณรัฐคอสตาริกา

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา : จ้างดำเนินการศึกษาดูงานเชิงนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นต้นแบบการป้องกันและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ สาธารณรัฐคอสตาริกา