ราคากลาง : จ้างจัดทำรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน Business & Biodiversity Check สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ประกาศต่างๆ

6 มิถุนายน 2562

247

ราคากลาง : จ้างจัดทำรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน Business & Biodiversity Check สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคากลาง : จ้างจัดทำรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน Business & Biodiversity Check สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก