ประกาศต่างๆ

11 มกราคม 2562

14

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562)