ประกาศต่างๆ

7 มกราคม 2562

28

จัดซื้อจัดจ้าง : (ร่าง)ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : (ร่าง)ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562)