ประกาศต่างๆ

20 ธันวาคม 2561

53

ราคากลาง : ดำเนินงานตามแผนก้าวกระโดด ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ราคากลาง : ดำเนินงานตามแผนก้าวกระโดด ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)