ประกาศต่างๆ

31 ตุลาคม 2561

53

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ สพภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ สพภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561)