ประกาศต่างๆ

30 ตุลาคม 2561

67

จัดซื้อจัดจ้าง : การยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ สพภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : การยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ สพภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561)