ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

3391

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
(ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

กรรมการ


วันเกิด :  10 ธันวาคม 2501  อายุ :  61 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ทำงาน : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  92 พหลโยธิน ซอย 7 สามเสนใน พญาไท กทม.
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2278 8544  fax : 02 278 8545

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก : Doctorate in Philosophy (Environmental Engineering) University of Guelph, Canada
• ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2524, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิอื่นๆ

• พ.ศ. 2528 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 1985 Certificate on In-Service Training in Coastal Development Planning and Management, UNESCO
• 1988 Certificate on Coastal Water Quality Management: the ASEAN-Canada Cooperative Program in Marine Science, Vancouver, Canada
• 1990 Certificate in Sewage Work Engineering, Japan International Cooperation Agency, Japan
• 1990 Certificate on Marine Oil Pollution : Prevention, Control and Abatement for Developing Countries, Asian Institute of Technology, Thailand

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2528 : เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
• พ.ศ. 2545 : ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำกรมควบคุมมลพิษ
• พ.ศ. 2548 : ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขง (องค์การระหว่างประเทศ) กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
• พ.ศ. 2551 : ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพ อากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2553 : รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมมลพิษ
• พ.ศ. 2554 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2554 : อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
• พ.ศ. 2555 : เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2555 - 2558 : รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2558 – ตุลาคม 2559 : อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
• พฤศจิกายน 2559 : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการฝึกอบรมระดับสูง

• ปี 2550 อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 56 สำนักงาน ก.พ.
• ปี 2551 อบรมหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
• ปี 2553 อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) : ผู้บริหารหน่วยงานระดับรองอธิบดี รุ่นที่ 2 สำนักงาน ก.พ.
• ปี 2555 หลักสูตรปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2554 (วปอ. 54) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
• ปี 2556 อบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
• ปี 2556 อบรมหลักสูตรผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กโทรนิกส์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กโทรนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
• ปี 2557 อบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปี 2559 อบรมหลักสูตร “วิทยาลัยการพลังงาน” สถาบันวิชาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรรมการภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/

บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ

• ปี2551 ที่ปรึกษาในการตรวจสอบโครงการด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• ปี2552– ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบวิชาการโครงการด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• ปี2553 – 2554 และ 2558 คณะกรรมการบริหารองค์การก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• ปี2553 – 2557 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
• ปี2554 – ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบวิชาการโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• ปี2554 – ปัจจุบัน คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
• ปี2554 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
• ปี2554 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการประสานจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
• ปี2554 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการประสานจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
• ปี2554 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการประสานจัดการสิ่งแวดล้อมและเกษตร
• ปี2555 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
• ปี2555 – ปัจจุบัน คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
• ปี2555 คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ปี2555 คณะกรรมการจัดการที่ดินแห่งชาติ
• ปี2555 – 2558 ประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล องค์การจัดการน้ำเสีย
• ปีการศึกษา 2555 – 2558 คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• 2013 – Present Advisory Panel on Fecal Sludge Management for Developing Countries under Bill Gates Foundation, Asian Institute of Technology
• ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่
• ปี 2556 –ปัจจุบัน ประธานและคณะทำงานพัฒนากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ปี 2556 – 2557 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองและเร่งรัดการดำเนินคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ปี 2556 – 2558 ประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลทางวิชาการ ตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
• ปี 2557 เลขานุการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
• คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
• ปี 2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะชุมชน ทำหน้าที่เป็นกรรมการและโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ปี 2558 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานของคณะกรรมาธิการปฎิรูปด้านพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
• ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดการสารเคมี ของกระทรวงการสาธารณสุข
• ปี 2555 – 2558 คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• คณะทำงานจัดทำกรอบการวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมมลพิษ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งในและระหว่างประเทศกว่า 20 ชุดอื่นๆ
• ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2545 ของสำนักงานข้าราชการพลเรือนจากนายกรัฐมนตรี
• ได้รับรางวัล “คนดี ศรี คพ.” ในปี 2551 ของการลงคะแนนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ จากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
• วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้รับประกาศนียบัตร และโล่เชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” ในฐานะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จ จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ได้รับการยกย่องเป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศในโอกาส 100 ปี โรงเรียนศรีสะเก วิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
• 27 มิถุนายน 2557 ได้รับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันสถาปนาครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปี 2557 ได้รับโล่เชิดชูเกียรตินิสิตเก่าผู้ทำชื่อเสียงคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปี 2557 ได้รับโล่เกียรติยศของเครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน “คนดีศรีอีสาน ประจำปี 2557” จากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
• ปี 2558 ได้รับรางวัล “คนดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักของสังคม” จากเจ้าคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ
• วันที่ 21 มกราคม 2558 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นประจำปี 2557 สาขาบริหารราชการ” จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ “เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558” จากประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ