ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

5065

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ประธานกรรมการ


วัน เดือน ปีเกิด : วันที่ 10 ธันวาคม 2501     อายุ 62 ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563 เป็นต้นไป 
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
(นอกจากการเป็นคณะกรรมการ สพภ.)

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาเอก Doctorate in Philosophy (Environmental Engineering) University of Guelph, Canada,

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
• พ.ศ. 2560 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 พ.ศ. 2557 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
• ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน)
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559 – 2562) 
  (กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร สพภ.)
• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2558 – 2559)
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2555 – 2558)
• เลขาธิการสำนักนโยบาลและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2555)
• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2554)
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2554)
• รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2553 – 2554)
• ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (พ.ศ. 2551 – 2553)
• ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548 – 2550)
• ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ (พ.ศ. 2545 – 2547)
• นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 (พ.ศ. 2528 – 2544)