นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

2406

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล
(ผู้อำนวยการ สพภ.)

กรรมการและเลขานุการ


วันเกิด :  17 ตุลาคม 2502  อายุ : 60  ปี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสพภ.
สถานที่ทำงาน : 
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2141 7800 / 0 2143 9202

ประวัติการศึกษา

• พ.ศ. 2524 ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต, เคมีเทคนิค, คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ส่งเสริมการเกษตร, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พ.ศ. 2556 ปริญญาโท : Master of Professional Studies (M.P.S), International Agriculture and Rural Development, Cornell University

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

• พ.ศ. 2524 – 2529 นักวิทยาศาสตร์, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2529 – 2541 ผู้สื่อข่าว/ผู้ควบคุมการผลิต/ผู้จัดการฝ่ายผลิต, บริษัท แปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
• ส.ค. 2548 – ม.ค. 2551 รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน, สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร
• ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ สพภ.

กรรมการภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• อนุกรรมการพัฒนากิจกรรม ในคณะอนุกรรมการพัฒนากิจกรรมมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการ ในคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
• กรรมการ ในคณะกรรมการสถาบันบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย