นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

2874

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล

(ผู้อำนวยการ สพภ.)

กรรมการและเลขานุการ


วัน เดือน ปีเกิด : 17 ตุลาคม 2502   อายุ 61 ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : กรรมการและเลขานุการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)


ประวัติการศึกษา

• พ.ศ. 2524 ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต, เคมีเทคนิค, คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ส่งเสริมการเกษตร, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พ.ศ. 2556 ปริญญาโท : Master of Professional Studies (M.P.S), International Agriculture and Rural Development, Cornell University

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

• พ.ศ. 2524 – 2529 นักวิทยาศาสตร์, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2529 – 2541 ผู้สื่อข่าว/ผู้ควบคุมการผลิต/ผู้จัดการฝ่ายผลิต, บริษัท แปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
• ส.ค. 2548 – ม.ค. 2551 รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน, สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร
• ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ สพภ.

กรรมการภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• อนุกรรมการพัฒนากิจกรรม ในคณะอนุกรรมการพัฒนากิจกรรมมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการ ในคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
• กรรมการ ในคณะกรรมการสถาบันบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย