ว่าง

เกี่ยวกับเรา

24 พฤศจิกายน 2563

3080

ว่าง

(ว่าง)

(ผู้อำนวยการ สพภ.)

กรรมการและเลขานุการ


วัน เดือน ปีเกิด : ...  อายุ ... ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : กรรมการและเลขานุการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)


ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

กรรมการภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์