นายรัต ตระกูลฮุน

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

623

นายรัต ตระกูลฮุน

นายรัต ตระกูลฮุน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


เกิดวันที่ :  8  มิถุนายน  2494 อายุ : 68 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร สพภ. : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขานิติศาสตร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

สถานที่ทำงาน : สำนักงานกฤษฎาทนายความ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2520)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

• ประกอบอาชีพทนายความและเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท ห้างร้านต่างๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด, สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตรจำกัด, บริษัท นวลจันทร์ ออโต้ จำกัด, บริษัท หัวหิน ซีวิว พาราไดซ์ จำกัด, บริษัท เบลัม ประเทศไทย จำกัด และบริษัทอื่นๆ และเคยเป็นอนุกรรมการแรงงานของกรรมาธิการวุฒิสภา

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง

• ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากเนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ตามใบอนุญาตทนายความ เลขที่ 487/2521 – ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ ใบอนุญาตเลขที่ 10583/2529 และใบอนุญาตเลขที่ 1545/2537 มาจนถึงปัจจุบัน

กรรมการภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ

• เคยเป็นอนุกรรมการแรงงานของกรรมาธิการวุฒิสภา
• ตำแหน่งในปัจจุบัน : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย