นางกอบบุญ ศรีชัย

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

1505

นางกอบบุญ ศรีชัย

นางกอบบุญ ศรีชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


เกิดวันที่ :  31 มีนาคม 2509 อายุ : 53 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร สพภ. : กรรมการทรงคุณวุฒิ สาขา บริหารธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท : MBA in International Business, Azusa Pacific University, USA

ประวัติการฝึกอบรม

• Capital Market Academy Program (CMA5) โดย สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน
• Director Certification Program (DCP) ปี 2008 โดย สถาบันส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
• โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ (EX-PSMS) โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• Executive Development Program (EDP1)โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• Leadership Succession Program (LSP3) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• ปีการศึกษา 2558 – 2559 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58

ประวัติการทำงาน

• ปี พ.ศ. 2552 – 2553 รองประธานด้านเพิ่มศักยภาพการส่งออกและมาตรฐานอุตสาหกรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
• ปี พ.ศ. 2555 – มิ.ย. 2557 ประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
• ปี พ.ศ. 2558 – 2560 คณะอนุกรรมการ กลุ่มบริหารการจัดการโดยรวมและกลยุทธ์องค์กร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
• ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการ Member Engagement Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 26 ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
• ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)