นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

เกี่ยวกับเรา

4 ตุลาคม 2560

5313

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ


วัน เดือน ปีเกิด : 16 ธันวาคม 2502     อายุ 61 ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : กรรมการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ปริญญาตรี : ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2523

ปริญญาโท : ปริญญาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2535

หลักสูตรพิเศษ
• การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2548
• นักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 51 สำนักงาน ก.พ. ปี 2550
• การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2551
• ป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2555
• การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2559
• นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 7 สำนักงานป.ป.ช. ปี 2559

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
24 พฤศจิกายน 2552 : รองอธิบดี (นักบริหาร) ระดับต้น กรมวิชาการเกษตร
1  ตุลาคม 2553 : ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1  ตุลาคม 2556 : ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม
1  ตุลาคม 2557 : ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561  : ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว
1 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ/เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้รับ
• ผลงานวิจัยรางวัลดีเด่น ประจำปี 2550 ประเภทงานวิจัยประยุกต์ ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80
• ผลงานวิจัยรางวัลชมเชย ประจำปี 2550 งานวิจัยพื้นฐาน ศึกษาปริมาณแป้งในน้ำอ้อย
• ผลงานวิจัยรางวัลชมเชย ประจำปี 2550 ประเภทงานบริการวิชาการ การพัฒนาฐานข้อมูล การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ของกรมวิชาการเกษตร
• ผลงานวิจัยรางวัลชมเชย ประจำปี 2549 ประเภทงานพัฒนางานวิจัย วิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จ.อุทัยธานี
• ผู้สนับสนุนงานป้องกันช่วยเหลือ รักษาและฟื้นฟูทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการในเหตุอุทกภัย ปี 2549
• นักวิจัยดีเด่น การปรับปรุงพันธุ์ยางพันธุ์ฉะเชิงเทรา 50