นายทองเปลว กองจันทร์

เกี่ยวกับเรา

11 พฤศจิกายน 2560

5928

นายทองเปลว กองจันทร์

นายทองเปลว กองจันทร์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ


วัน เดือน ปีเกิด : 25  พฤศจิกายน  2504     อายุ 59 ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : กรรมการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
• ตุลาคม 2525 : ประกาศนียบัตรการชลประทาน โรงเรียนการชลประทาน
• มีนาคม 2529 : ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (วิทยาเขตเทเวศร์)
• พฤษภาคม 2541 : ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
• มกราคม 2547 : ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญ
• 23 ธันวาคม 2554 : นักอุทกวิทยา (ผู้อำนวยการระดับสูง) ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 
• 24 มีนาคม 2559 : รองอธิบดี (นักบริหารต้น) รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน
• 19 ธันวาคม 2560 : อธิบดีกรมชลประทาน
• 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง
• สิงหาคม 2556 : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
• กันยายน 2557 : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 63 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ    
• ธันวาคม 2560 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• กันยายน 2562 : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
• 5 ธันวาคม 2558 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
• 5 ธันวาคม 2555 : ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)