นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

1620

นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส

นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


เกิดวันที่ : 20 มกราคม 2493 อายุ : 69 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารสพภ. : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท : M.S. Food Science
• ปริญญาตรี : วทบ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
• คุณวุฒิอื่นๆ : Mini MBA

ประวัติการทำงาน

• นักวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์
• ผู้จัดการผ่ายประกันคุณภาพ กลุ่ม Warner Lambert, Parke Davis, Adams (Thailand) Co., Ltd.
• รองผู้อำนวยการ โรงงานหลวงฯ โครงการหลวงโครงการตามพระราชดำริ
• รองผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
• รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ลงทุน สวทช.
• รักษาการผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง

• Managerial Grid
• Leadership
• 7 Habits of Highly Effective People
• JIFSAN Food Safety and Risk Assessment Course
• Risk Communication Workshop

กรรมการภาครัฐ/คณะกรรมการต่างๆ/ภาคเอกชน

• Fellow, International Academy of Food Science and Technology
• Governing Council, International Union of Food Science and Technology
• กรรมการ คณะกรรมการอาหาร กระทรวงสาธารณสุข
• กรรมการทรงคุณวุฒิ สำนักงานการพัฒนาการวิจัยการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กรรมการทรงคุณวุฒิ คณะเกษตรและชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
• กรรมการทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• กรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมจากข้าว มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• รองประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง