นายสันติ บุญประคับ

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

1627

นายสันติ บุญประคับ

นายสันติ บุญประคับ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


เกิดวันที่ : 13 มีนาคม 2496 อายุ : 66 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร สพภ. : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท : การจัดการภาครัฐและเอกชน
• ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ประวัติการทำงาน

• รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
• รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• เลขาธิการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง

• ประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์สาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง
• นบส. 1 (นักบริหารระดับสูง 1) สำนักงาน ก.พ.
• นบส. 2 (นักบริหารระดับสูง 2) สำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนสถาบันพระปกเกล้า

กรรมการภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ

• กรรมการในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (อดีต)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานมาตรวิทยา (อดีต)
• กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (อดีต)
• อนุกรรมการติดตามและประเมินผล (สวก.)

เครื่องราชอิสริาภรณ์

• ประถมาภรณ์ช้างเผือก