ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

1932

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


วันเกิด :  4 มกราคม  2498  อายุ : 64 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารสพภ. : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการบริหารเศรษฐกิจการเกษตร

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี : ปี 2518 รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท : ปี 2529 M.Sc. (Rural Development Planning) (ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์) Asian Institute of Technology (AIT)
• ปริญญาเอก : ปี 2538 Ph.D. (Rural Sociology) (ทุน SEARCA และรัฐบาลเยอรมัน) Universiti Putra Malaysia (UPM)

ประวัติการทำงาน

• 22 ต.ค. 2544 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 8) กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
• 6 พ.ย. 2549 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปฏิรูปที่ดิน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9ชช) ส.ป.ก.
• 29 พ.ย. 2550 รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น) ส.ป.ก.
• 7 ต.ค. 2554 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• 18 พ.ย. 2554 – 31 ม.ค. 2558 เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) ส.ป.ก.

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง

• 2545 นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่น 39 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• 2547 นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 40 สำนักงาน ก.พ.
• 2549 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
• 2553 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงรุ่นที่ 22 สำนักงาน ก.พ.
• 2554 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงาน ก.พ.
• 2557 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน

อื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ 

• ปี 2554 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
• ปี 2556 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
• ปี 2556 – ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
• ปี 2558 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิรูปที่ดิน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร สพภ.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

• มหาปรมาภรณ์ มงกุฎไทย
• ประถมาภรณ์ช้างเผือก