ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

3270

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
(เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )

กรรมการ


วันเกิด : 8 พฤษภาคม 2503 อายุ 59 ปี

สถานที่ทำงาน  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  962 ถนนกรุงเกษม  ป้อมปราบฯ  กรุงเทพ  10100 โทร.  02-6282860, 02-2804085 ต่อ 2307 โทรสาร 02-6282830 Email: Porametee@nesdb.go.th

ประวัติการศึกษา

• พ.ศ. 2522 – 2525 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
• พ.ศ. 2528 – 2529 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
• พ.ศ. 2532 – 2537 มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน เมืองออตตาวา คานาดา
• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

ประวัติการทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
• พ.ศ. 2530 – 2536 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 กองวางแผนส่วนรวม
• พ.ศ. 2537 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ
• พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ
• พ.ศ. 2539 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิควางแผน กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ
• พ.ศ. 2540 หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิควางแผนกองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิ
• พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการกองวางแผนส่วนรวม
• พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
• พ.ศ. 2548 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (ระดับ 10)
• พ.ศ. 2552 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• พ.ศ. 2558 ตำแหน่งปัจจุบัน : เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ความรับผิดชอบอื่นในปัจจุบัน

• คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
• คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
• คณะกรรมการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)
• คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
• คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)
• คณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
• คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะกรรมการบริหารสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์ การออกแบบ TCDC
• คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
• อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความรับผิดชอบอื่นในอดีต

• คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
• คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

การฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง

• 28 ก.พ. – 20 เม.ย. 2550 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปีการศึกษา 2551 – 2552 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ส.ค. – ก.ย. 2553 หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2
• 13 – 30 ธ.ค. 2553 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 23 (CIO)
• 29 – 30 พ.ย. 2555 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SEF) รุ่นที่ 16 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• 22 – 23 ม.ค. 2556 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• เม.ย. – พ.ค. 2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง อาเซียน รุ่นที่ 1
• พ.ค. – ก.ย. 58 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 ของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

อื่นๆ

• ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2544 ในกลุ่มข้าราชการระดับ 8 (สศช.)