นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

1561

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
(ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรรมการ

วันเกิด : 19 กันยายน 2501 อายุ : 61 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ทำงาน :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ถ.ราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.10200

ประวัติการศึกษา

• 2516 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์จอห์น
• 2518 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์
• 2523 Bachelor of Science (Civil Engineering) Central New England College of Technology USA.
• 2530 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• 2524 Master of Business Administration Florida Institute of Technology USA.

ประวัติการฝึกอบรม

• 2541 หลักสูตรนักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• 2545 หลักสูตรเสริมสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 43) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• 2546 หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 44 วิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด
• 2547 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐเอกชนและการเมือง รุ่น 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด
• 2552 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วน ราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• 2553 หลักสูตรผู้ตรวจราชการประจำปี 2553 สำนักนายกรัฐมนตรี, สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• 2554 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• 2558 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง (บยป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• 2544 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
• 2547 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
• 2552 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
• 2557 มหาประถมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ประวัติการทำงาน 

• 2534 วิศวกร 6 ฝ่ายบริหารสัญญาจ้างกองบริหารโครงการเงินกู้
• 2534 นายช่างชลประทาน 7 หัวหน้าโครงการชลประทานนนทบุรี สำนักชลประทานที่ 7
• 2536 นายช่างชลประทาน 7 หัวหน้าโครงการชลประทานผักไห่ สำนักชลประทานที่ 7
• 2537 นายช่างชลประทาน 8 หัวหน้าโครงการชลประทานผักไห่ สำนักชลประทานที่ 7
• ก.พ. 2541 นายช่างโยธา 8 หัวหน้าโครงการชลประทานผักไห่ สำนักชลประทานที่ 7
• มิ.ย. 2542 นายช่างโยธา 8 ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง 4 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 3
• พ.ย. 2543 วิศวกรโยธา 9 (บ.ส.) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำ 1
• ต.ค. 2545 วิศวกรโยธา 9 (บ.ส.) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3
• ธ.ค. 2545 วิศวกรโยธา 9 (บ.ส.) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2, 3, 4
• ก.พ. 2546 นายช่างชลประทาน 9 (บ.ส.) ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่สี่
• ธ.ค. 2546 วิศวกรชลประทาน 9 (บ.ส.) ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่สี่
• เม.ย. 2547 วิศวกรชลประทาน 9 (บ.ส.) ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่สาม
• ต.ค. 2547 วิศวกรชลประทาน 9 (บ.ส.) ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13
• ต.ค. 2549 นักบริหาร 9 รองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมชลประทาน
• ต.ค. 2551 นักบริหารระดับต้น รองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน
• มิ.ย. 2552 นักบริหารระดับสูง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• ต.ค. 2553 นักบริหารระดับสูง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
• 18 พ.ย. 54 นักบริหารระดับสูง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• 13 มี.ค. 55 นักบริหารระดับสูง อธิบดีกรมชลประทาน
• 1 ต.ค. 58 นักบริหารระดับสูง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• 1 ต.ค. 60 นักบริหารระดับสูง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์