นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

2141

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

(ที่ปรึกษาด้านพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ)

วัน เดือน ปีเกิด : 22 มกราคม 2490 อายุ : 73 ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ที่ปรึกษาด้านพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ : 10 เมษายน 2563

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

• มัธยม โรงเรียนสาธิต (ประสานมิตร)
• BA. (Econ), North East Missouri State University
• นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• MPA (Development Administration), California State University
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 33
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 12
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2514-2516 วิทยากร กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• พ.ศ. 2516-2519 หัวหน้าศูนย์วางแผนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• พ.ศ. 2520-2526 ผู้อำนวยการกองจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• พ.ศ. 2526-2530 รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• พ.ศ. 2530-2533 เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• พ.ศ. 2533-2535 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• พ.ศ. 2535-2539 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• พ.ศ. 2535 และ 2540-41 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• ต.ค. 2541 - เม.ย. 2546 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• เม.ย. 2546 - ม.ค. 2548 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านเศรษฐกิจสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้อำนวยการสำนักงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)
• ต.ค. 2547 - ก.ย.2550 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• 2548 - 2555 ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
• 2550 - ส.ค. 2557 ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
• ก.ค. 2550 - ส.ค. 2557 ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
• 2551 - ส.ค. 2557 กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)
• 2554 - ส.ค. 2557 กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
• 2554 - ส.ค. 2557 ประธานกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
• ส.ค. 2557 - ส.ค. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้าที่ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
• กรรมการกฤษฏีกาคณะที่ 7
• ประธานกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย สลค.
• ประธานคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
• ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

งานอื่น ๆในอดีต

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมาธิการวิสามัญแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ
• ผู้ก่อตั้งองค์การมหาชน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน,สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
• กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (EXIM BANK)
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อาจารย์และบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องนโยบายที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน สิ่งแวดล้อม และอาหาร ฯลฯ