ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

2471

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร


วันเกิด : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 อายุ : 78 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สพภ.

ประวัติการศึกษา

• พ.ศ. 2508 วนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พ.ศ. 2513วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พ.ศ. 2518 Ph.D. (Plant Ecology) Michigan State University, USA.

ประวัติการทำงาน

• ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอุทยานแห่งชาติ
• พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ
• พ.ศ. 2551 – 2553 กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
• พ.ศ. 2547 – 2553 ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
• พ.ศ. 2548 – 2553 กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยพะเยา
• พ.ศ. 2535 – 2536 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พ.ศ. 2534 – 2535 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกียรติคุณที่ได้รับ

• พ.ศ. 2537 รางวัล BIWAKO PRIZE FORECOLOGY ประเทศญี่ปุ่น
• พ.ศ. 2539 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• พ.ศ. 2540 นักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่น สาขาพืช สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• พ.ศ. 2540 Honorary Membership Society of America Foresters, USA.
• พ.ศ. 2540 บุคคลตัวอย่างด้านวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540
• พ.ศ. 2542 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• พ.ศ. 2543 รับรางวัล TTF (Toyota Thailand Foundation) Award สาขาสิ่งแวดล้อม จากมูลนิธิ โตโยต้า ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเวศวิทยา) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

• 5 ธันวาคม 2544 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก