ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

3690

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

(ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)


วัน เดือน ปีเกิด : 9 กุมภาพันธ์ 2484 อายุ : 79 ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ : 10 เมษายน 2563