ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

1540

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ

ประธานกรรมการ


เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2500  อายุ 62 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทางบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 19 กันยายน 2558
ที่ทำงาน : 295  ถนน นครราชสีมา  แขวง ดุสิต   เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร  10300  โทรศัพท์ 0 2244 5005 โทรสาร 0 2243 5779

ประวัติการศึกษา

• พ.ศ. 2547 Ed.D. (Education Administration) The University of Northern Philippines
• พ.ศ. 2528 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พ.ศ. 2524 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทํางาน

• พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด
• พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
• พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
• พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา  สำนักงานเลขาธิการคุรสภา กระทรวงศึกษาธิการ   
• พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา     
• พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
• พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
• พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
• พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการอำนวยการร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตและกรีน เทคโนโลยี ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก
• พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเภทผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
• พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
• พ.ศ. 2558-2559 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
• พ.ศ. 2556-2558 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
• พ.ศ. 2554-2556 คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์ และประเมินผลงานผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2554-2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2547-2556 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
• พ.ศ. 2544-2546 รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
• พ.ศ. 2538-2543 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
• พ.ศ. 2529-2537 หัวหน้าโปรแกรมวิชาเกษตรกรรม วิทยาลัยครูสวนดุสิต วิทยาลัยครูสวนดุสิต
• พ.ศ. 2529-2537 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณสำนักวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูสวนดุสิต วิทยาลัยครูสวนดุสิต