เจ้าหน้าที่ สพภ.

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

7325

เจ้าหน้าที่ สพภ.

กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน

นางสาวกัญญาณัช ทานจิตต์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

กลุ่มกิจการอำนวยการ

นางสาวรุจเรศ เชี่ยวชูกุล

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวรุ้งนภา โชติชูช่วง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวชไมพร รังษี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวอาภรณ์ คชินทรโรจน์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์

เจ้าหน้าที่แผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล

นายธนภูมิ จุ้ยวรามิตร

เจ้าหน้าที่แผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล

นางสาวศิริพร เสนามนตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพรศิริ พูลลาภ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชุมศรี บุญเชิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอุลัยรัตน์ เกษลำ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง

นางสาวดารัตน์ ดวงจินดา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

นายมนูญ ปานอุทัย

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวอริศรา จุลวงศาศิลป์

เจ้าหน้าที่บุคคล

กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นายฐาวร บุญราศรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวศศิรดา ประกอบกุล

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาววิจิตราภรณ์ ถนัดทาง

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวปารดา โอ้เหรียญ

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวอริสรา แสงสุริยา

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นายปิยะ บุญพิทักษ์

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นายวิฑิต ภู่พิมาย

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวรติกร น่วมภักดี

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวเบญจวรรณ มุสิด

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาววริษฐา หนูชู

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นายชัยภัทร โนจิตร

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวอาวีกร ปกป้อง

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวอุไรรัตน์ ทิพย์สิงห์

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

นางสาวอุรัจฉวี อุณหเลขกะ

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวน้ำผึ้ง วงษ์วานิช

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวกำไล เรียนหัตถกรรม

เจ้าหน้าพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวมาลินี เดชดำรงค์กุล

เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้

นายอมรสิทธิ์ ลิมปนะศักดิ์

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวปานไพลิน ภิระบัน

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

นางสาวพิจิตรา ทองประจวบโชค

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจักรกฤษ ไชยสงคราม

เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้

กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวมณพัทธ์ คุ้มด้วง

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กลุ่มกิจการการต่างประเทศ

นางสาวอมลรวี ประชากุล

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวปิยะรัตน์ หุ่นทอง

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กลุ่มกิจการกฎหมาย

นางสาวปฏิมา หีมมิน๊ะ

นิติกร

สำนักงานบริหารโครงการ SLBT

นายธัญชัย ใจคง

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวสาวิตรี บุญยวุฒกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินโครงการ

นางสาวสุภานัน ขวัญวงษ์ทิม

ประสานงานภาคสนาม สมุทรปราการ