เจ้าหน้าที่ สพภ.

เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

11881

เจ้าหน้าที่ สพภ.

กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน

นางสาวกัญญาณัช ทานจิตต์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

kanyanach@bedo.or.th
02 141 7839

กลุ่มกิจการอำนวยการ

นางสาวรุจเรศ เชี่ยวชูกุล

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


rujared@bedo.or.th
02 141 7819

นางสาวรุ้งนภา โชติชูช่วง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


rungnapa@bedo.or.th
02 141 1692

นางสาวชไมพร รังษี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


chamaiporn@bedo.or.th
02 141 7820

นางสาวอาภรณ์ คชินทรโรจน์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


arporn@bedo.or.th
02 141 7820

นางสาวณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์

เจ้าหน้าที่แผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล


natthiya@bedo.or.th
02 141 7844

นายธนภูมิ จุ้ยวรามิตร

เจ้าหน้าที่แผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล


thanaphum@bedo.or.th
02 141 7824

นางศิริพร เสนามนตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


siriporn@bedo.or.th
02 141 7847

นางสาวพรศิริ พูลลาภ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 pornsiri@bedo.or.th
02 141 7823

นางสาวชุมศรี บุญเชิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


chumsri@bedo.or.th
02 141 7826

นางสาวอุลัยรัตน์ เกษลำ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง


ulairat@bedo.or.th
02 141 1699

นางสาวดารัตน์ ดวงจินดา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง


darat@bedo.or.th
02 141 7809

นายมนูญ ปานอุทัย

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง


manoon@bedo.or.th
02 141 1713

นางสาวอริศรา จุลวงศาศิลป์

เจ้าหน้าที่บุคคล


arissara@bedo.or.th
02 141 7850

นายณัฐวุฒิ ศรีคงจันทร์

เจ้าหน้าที่บุคคล


nattawut@bedo.or.th
02 141 7850

กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นายฐาวร บุญราศรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


thaworn@bedo.or.th
02 141 7835

นางสาวศศิรดา ประกอบกุล

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


sasirada@bedo.or.th
02 141 7828

นางสาววิจิตราภรณ์ ถนัดทาง

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


wchitraporn@bedo.or.th
02 141 1690

นางสาวปารดา ปรีชานนท์

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


parada@bedo.or.th
02 141 1694

นางสาวอริสรา แสงสุริยา

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


arisara@bedo.or.th
02 141 7840

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นางสาวรติกร น่วมภักดี

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


ratikorn@bedo.or.th
02 141 7813

นางสาวเบญจวรรณ มุสิด

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


benjawan@bedo.or.th
02 141 7813

นางสาววริษฐา หนูชู

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


waritta@bedo.or.th
02 141 7813

นางสาวภัทรา สมงาม

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


phattra@bedo.or.th

กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นายชัยภัทร โนจิตร

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


chaiyapat@bedo.or.th
02 141 1698

นางสาวอาวีกร ปกป้อง

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


arveekorn@bedo.or.th
02 141 7830

นางสาวอุไรรัตน์ ทิพย์สิงห์

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


urairat@bedo.or.th
02 141 7830

กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

นางสาวอุรัจฉวี อุณหเลขกะ

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


uratchwee@bedo.or.th
02 141 7812

นางสาวน้ำผึ้ง วงษ์วานิช

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


namphung@bedo.or.th
02 141 2651

นางสาวกำไล เรียนหัตถกรรม

เจ้าหน้าพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


kamlai@bedo.or.th
02 141 1704

กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวมาลินี เดชดำรงค์กุล

เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้


malinee@bedo.or.th
02 141 7833

นายอมรสิทธิ์ ลิมปนะศักดิ์

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ


amornsit@bedo.or.th
02 141 7832

นางสาวปานไพลิน ภิระบัน

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร


parnpailin@bedo.or.th
02 141 7852

นางสาวพิจิตรา ทองประจวบโชค

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ


pijittra@bedo.or.th
02 141 7803

นายจักรกฤษ ไชยสงคราม

เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้


jakkrit@bedo.or.th
02 141 7831

กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


patcharin@bedo.or.th
02 141 1701

นางสาวมณพัทธ์ คุ้มด้วง

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


monnapat@bedo.or.th
02 141 1702

กลุ่มกิจการการต่างประเทศ

นางสาวปิยะรัตน์ หุ่นทอง

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


piyarat@bedo.or.th
02 141 7841

กลุ่มกิจการกฎหมาย

นางสาวธัญวรัตม์ ตุ้งซี่

นิติกร


thunwarat@bedo.or.thสำนักงานบริหารโครงการ SLBT

นางสาวสาวิตรี บุญยวุฒกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินโครงการ


sawitree@bedo.or.th
02 141 7849