ผู้บริหาร

เกี่ยวกับเรา

21 พฤศจิกายน 2560

8928

ผู้บริหาร


นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล

ผู้อำนวยการ

chularat@bedo.or.th
02 141 7801

ดร.ธนิต ชังถาวร

รองผู้อำนวยการ สพภ. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

tanit@bedo.or.th
02 141 7804

นายสุวีร์ งานดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

suwee@bedo.or.th
02 141 7814

นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

suphasit@bedo.or.th
02 141 7827

นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

natthiyak@bedo.or.th
02 141 2650

นายสุวีร์ งานดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกิจการการต่างประเทศ

suwee@bedo.or.th
02 141 7814

นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

natthiyak@bedo.or.th
02 141 2650

นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ

chatchaya@bedo.or.th
02 141 7816

นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

rujira@bedo.or.th
02 141 7829

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการกฏหมาย

นางสุพัตรา กลั่นจินดาดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน

supattar@bedo.or.th
02 141 1715

นายชัยรัตน์ บุญนาค

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

chairut@bedo.or.th
02 141 7837

นายราชัย ชลสินธุ์สงครามชัย

ผู้จัดการโครงการ SLBT

rachai@bedo.or.th

02 141 7849