ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร

เกี่ยวกับเรา

1 มกราคม 2563

1406

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสพภ. ประจำปีงบประมาณ 2563

ครั้งที่ วันประชุม วันส่งวาระการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน) กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)
11/2562 2 ธ.ค. 62 2 ธ.ค. 62 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) 1. ณ วันที่ 6 ก.ย.62 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 7 คน ลาออกจากตำแหน่ง จึงคงเหลือกรรมการ 4 คน
2. เดือน ต.ค.-พ.ย.62 ไม่มีการประชุม
3. เดือน ธ.ค. 62 กรรมการมาครบ
1/2563 23 ม.ค. 63 27 ม.ค.63 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

 

 

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสพภ. ประจำปีงบประมาณ 2562

ครั้งที่ วันประชุม วันส่งวาระการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน) กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)
10/2561 8 ต.ค. 61 11 ต.ค. 61 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการ
11/2561 9 พ.ย. 61 22 พ.ย.61 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.00)

1. ณ วันที่ 21 พ.ย. 61 มีกรรมการคงเหลือ จำนวน 10 คน จากเดิม 11 คน เนื่องจาก
- นายรัต ตระกูลฮุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ วันที่ 20 พ.ย.61 เป็นต้นไป
2. การประชุมครั้งที่ 11/2561 มีกรรมการเข้าร่วม 9 คน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ติดภารกิจ

12/2561 11 ธ.ค.61 12 ธ.ค.61 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 89)

1. ณ วันที่ 30 พ.ย. 61 มีกรรมการคงเหลือ จำนวน 9 คน จากเดิม 10 คน เนื่องจาก
- นางกอบบุญ ศรีชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 61
2. การประชุมครั้งที่ 12/2561 มีกรรมการเข้าร่วม 8 คน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ติดภารกิจ
13/2561 20 ธ.ค.61 27 ธ.ค.61 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 89) - กรรมการ 1 คน ติดราชการ
1/2562 17 ม.ค.62 24 ม.ค.62 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  
2/2562 21 ก.พ.62 28 ก.พ.62 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  
3/2562 21 มี.ค.62 28 มี.ค.62 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  
4/2562 18 เม.ย.62 25 เม.ย.62 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  
5/2562 23 พ.ค..62 30 พ.ค..62 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.81) 1. ณ วันที่ 28 พ.ค. 62 ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน แทนคนเดิมที่ลาออก ดังนี้
1) นายดิสทัต โหรตระกิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2) น.ส.บัณฑรโฉม แก้วสอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สรุป ณ วันที่ 28 พ.ค. 62 มีกรรมการทั้งหมด 11 คน
2. ประชุมครั้งที่ 5/2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน ติดภารกิจ 2 คน
- กรรมการโดยตำแหน่ง ติดราชการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ
6/2562 19 มิ.ย.62 27 มิ.ย.62 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ
7/2562 18 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ณ วันที่ 15 ก.ค. 62 มีกรรมการทั้งหมด 10 คน เนื่องจาก นายดิสทัต โหรตระกิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอลาออก
8/2562 7 ส.ค.62 7 ส.ค.62 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ
9/2562 30 ส.ค. 62 5 ก.ย. 62 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) - กรรมการ ติดภารกิจ
10/2562 23 ก.ย. 62 27 ก.ย. 62 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) 1. ณ วันที่ 27 ก.ย.62 มีกรรมการคงเหลือ 4 คน จากเดิม 11 เนื่องจาก ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 7 คน ลาออกจากตำแหน่ง


ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสพภ. ประจำปีงบประมาณ 2561

ครั้งที่ วันประชุม วันส่งวาระการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน) กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)
11/2560 12 ต.ค. 60 10 ต.ค. 60 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12/2560 23 พ.ย. 60 15 พ.ย. 60 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13/2560 21 ธ.ค. 60 14 ธ.ค. 60 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) ณ วันที่ 1 ธ.ค.60 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออก 1 คน
คงเหลือกรรมการ รวม 10 คน จากเดิม 11 คน
ครั้งที่ 13/60 มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจไม่เข้าร่วม 1 คน
1/2561 29 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) – กรรมการ
2/2561 26 ก.พ.61 19 ก.พ.61 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3/2561 29 มี.ค.61 20 มี.ค.61 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  
4/2561 26 เม.ย.61 18 เม.ย.61 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  
5/2561 24 พ.ค. 61 16 พ.ค.61 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 70)

- กรรมการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน

6/2561 21 มิ.ย.61 14 มิ.ย. 61 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 70)

- กรรมการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน

7/2561 26 ก.ค. 61 10 ก.ค. 61 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

ครม. มีมติ วันที่ 17 ก.ค.61 แต่งตั้ง น.ส.นิลุบล เครือนพรัตน์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงิน
- เดือน ก.ค. 61 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 คน 
- เดือน ก.ค. 61 มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เข้าร่วมประชุม 1 คน

8/2561 23 ส.ค. 61 16 ส.ค. 61 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) - กรรมการ
9/2561 20 ก.ย. 61 13 ก.ย. 61 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) - กรรมการ