ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

เกี่ยวกับเรา

1 มกราคม 2563

2458

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตารางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ปีงบประมาณ 2564

ครั้งที่

วันประชุม

วันส่งวาระการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน)

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)

9/2563

8 ต.ค. 63

14 ต.ค. 63

11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

10/2563

10 พ.ย. 63

17 พ.ย. 63

11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

-

11/2563

3 พ.ย. 63

17 ธ.ค. 63

9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90)

กรรมการ

1/2564

14 ม.ค. 64

18 ม.ค. 64

9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90)

- กรรมการ

2/2564

15 ก.พ. 64

18 ก.พ. 64

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

3/2564

15 มี.ค. 64

19 มี.ค.64

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

-

4/2564

8 เม.ย. 64

20 เม.ย. 64

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)


ปีงบประมาณ 2563

ครั้งที่

วันประชุม

วันส่งวาระการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน)

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)

11/2562

2 ธ.ค. 62

2 ธ.ค. 62

4 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

1. ณ วันที่ 6 ก.ย. 62 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 7 คน ลาออกจากตำแหน่ง จึงคงเหลือกรรมการ 4 คน

2. เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 ไม่มีการประชุม

3. เดือน ธ.ค. 62 กรรมการมาครบ

1/2563

23 ม.ค. 63

27 ม.ค. 63

4 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

-

2/2563

19 มี.ค. 63

24 มี.ค. 63

11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

- คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63 มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน

- ณ ปัจจุบันมีคณะกรรมการรวมทั้งหมด 11

3/2563

13 เม.ย. 63

16 เม.ย. 63

11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

-

4/2563

13 พ.ค. 63

21 พ.ค. 63

11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

5/2563

11 มิ.ย. 63

18 มิ.ย. 63

11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

-

6/2563

9 ก.ค. 63

17 ก.ค. 63

11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

7/2563

13 ส.ค. 63

20 ส.ค. 63

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

- กรรมการ

8/2563

11 ก.ย. 63

17 ก.ย. 63

11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

ปีงบประมาณ 2562

ครั้งที่

วันประชุม

วันส่งวาระการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน)

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)

10/2561

8 ต.ค. 61

11 ต.ค. 60

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

กรรมการ

11/2561

9 พ.ย. 61

22 พ.ย. 61

9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.00

1. ณ วันที่ 21 พ.ย. 61 มีกรรมการคงเหลือ จำนวน 10 คน จากเดิม 11 คน เนื่องจาก

- นายรัต ตระกูลฮุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ วันที่ 20 พ.ย.61 เป็นต้นไป

2. การประชุมครั้งที่ 11/2561 มีกรรมการเข้าร่วม 9 คน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ติดภารกิจ

12/2561

11 ธ.ค. 61

12 ธ.ค. 61

8 คน (คิดเป็นร้อยละ 89)

1. ณ วันที่ 30 พ.ย. 61 มีกรรมการคงเหลือ จำนวน 9 คน จากเดิม 10 คน เนื่องจาก

นางกอบบุญ ศรีชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 61

2. การประชุมครั้งที่ 12/2561 มีกรรมการเข้าร่วม 8 คน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ติดภารกิจ

13/2561

20 ธ.ค. 61

27 ธ.ค. 61

8 คน (คิดเป็นร้อยละ 89)

- กรรมการ 1 คน ติดราชการ

1/2562

17 ม.ค. 62

24 ม.ค. 62

9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

-

2/2562

21 ก.พ. 62

28 ก.พ. 62

9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

-

3/2562

21 มี.ค. 62

28 มี.ค. 62

9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

-

4/2562

18 เม.ย. 62

25 เม.ย. 62

9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

-

5/2562

23 พ.ค. 62

30 พ.ค. 62

9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.81)

1. ณ วันที่ 28 พ.ค. 62 ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน แทนคนเดิมที่ลาออก ดังนี้

   1) นายดิสทัต  โหรตระกิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   2) น.ส.บัณฑรโฉม  แก้วสอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   สรุป ณ วันที่ 28 พ.ค. 62 มีกรรมการทั้งหมด 11 คน

2. ประชุมครั้งที่ 5/2562  มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน ติดภารกิจ 2 คน

- กรรมการโดยตำแหน่ง ติดราชการ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ

6/2562

19 มิ.ย. 62

27 มิ.ย. 62

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ

7/2562

18 ก.ค. 62

25 ก.ค. 62

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

ณ วันที่ 15 ก.ค. 62 มีกรรมการทั้งหมด 10 คน เนื่องจาก นายดิสทัต  โหรตระกิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอลาออก

8/2562

7 ส.ค. 62

7 ส.ค. 62

9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ

9/2562

30 ส.ค. 62

5 ก.ย. 62

9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90)

- กรรมการ ติดภารกิจ

10/2562

23 ก.ย. 62

27 ก.ย. 62

4 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

1. ณ วันที่ 27 ก.ย.62 มีกรรมการคงเหลือ 4 คน จากเดิม 11 เนื่องจาก ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 7 คน ลาออกจากตำแหน่ง

 

ปีงบประมาณ 2561

ครั้งที่

วันประชุม

วันส่งวาระการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน)

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)

11/2560

12 ต.ค. 60

10 ต.ค. 60

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12/2560

23 พ.ย. 60

15 พ.ย. 60

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13/2560

21 ธ.ค. 60

14 ธ.ค. 60

9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90)

- ณ วันที่ 1 ธ.ค.60 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออก 1 คน

คงเหลือกรรมการ รวม 10 คน จากเดิม 11 คน

- ครั้งที่ 13/60 มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจไม่เข้าร่วม 1 คน

1/2560

29 ม.ค. 61

22 ม.ค. 61

9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90)

- กรรมการ

2/2560

26 ก.พ.61

19 ก.พ.61

9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3/2560

29 มี.ค.61

20 มี.ค.61

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

 

4/2560

26 เม.ย.61

18 เม.ย.61

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

 

5/2560

24 พ.ค. 61

16 พ.ค.61

7 คน (คิดเป็นร้อยละ 70)

- กรรมการ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน

6/2560

21 มิ.ย.61

14 มิ.ย. 61

7 คน (คิดเป็นร้อยละ 70)

- กรรมการ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน

7/2560

26 ก.ค. 61

10 ก.ค. 61

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

ครม. มีมติ วันที่ 17 ก.ค.61 แต่งตั้ง น.ส.นิลุบล เครือนพรัตน์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงิน

- เดือน ก.ค. 61 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 คน

- เดือน ก.ค. 61 มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เข้าร่วมประชุม 1 คน

8/2560

23 ส.ค. 61

16 ส.ค. 61

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

- กรรมการ

9/2560

20 ก.ย. 61

13 ก.ย. 61

10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

- กรรมการ