โครงสร้างองค์กร

เกี่ยวกับเรา

18 เมษายน 2561

11387

โครงสร้างองค์กร

 
ส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  ประกอบด้วยกลุ่มภารกิจและกลุ่มกิจการดังนี้

๑. กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน (รายงานตรงต่อคณะอนุกรรมการฯ)
ทำหน้าที่บันทึก รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล เพื่อการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๑.๑ ระบบและแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานที่หน่วยงานหลักของประเทศกำหนด
๑.๒ รายงานการติดตามความก้าวหน้าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตามระยะเวลาที่กำหนด
๑.๓ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้รับตรวจ แล้วรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการและคณะอนุกรรมการฯทราบ
๑.๔ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ๑.๕ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๒. กลุ่มกิจการอำนวยการ (รายงานตรงต่อผู้อำนวยการ)
ทำหน้าที่บริหารสำนักงานและอำนวยการบริหารให้กับคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๒.๑ งานด้านธุรการให้กับคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ การพัฒนาความสามารถในการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีและการติดตามและรายงานการประเมินองค์กรตามรูปแบบที่ ก.พ.ร. กำหนด
๒.๓ งานบริหารสำนักงานทั่วไปเกี่ยวกับ งานธุรการ การสารบรรณ การพัสดุ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล และการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๔ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี
ของสำนักงานและนโยบายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
๒.๕ แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ รวมทั้ง มีเครื่องมือและกลไกในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๖ แนวทางการติดตามประเมินผลที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนากลยุทธการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๒.๗ เครื่องมือ กลไก ช่องทาง และกิจกรรมด้านการสื่อสารองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้การดำเนินงานของสำนักงานสู่สาธารณะทั้งในและต่างประเทศ ๒.๘ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๓. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีรองผู้อำนวยการทำหน้าที่ กำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการในสังกัด และบูรณาการการทำงานให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มภารกิจ ดังนี้

๓.๑ กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ทำหน้าที่รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรม และดำเนินการและ/หรือประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน (Business Partner Management) นักธุรกิจ เจ้าของหรือผู้มีสิทธิในเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือภูมิปัญญา แหล่งทุนและการตลาด ผู้จัดจำหน่ายสินค้า และสถาบันการศึกษา ในการส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่หรือขยายการผลิตของธุรกิจเดิม ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๓.๑.๑ เครื่องมือและกลไกในการใช้และบริหารตราส่งเสริมและตราสินค้าของสำนักงาน
๓.๑.๒ เครื่องมือและกลไกในการตรวจประเมินสินค้าและบริการระดับธุรกิจเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมจากฐานชีวภาพและมีธุรกิจจากฐานชีวภาพที่ได้รับการตรวจประเมิน
๓.๑.๓ ข้อมูลและงานวิจัยด้านความต้องการสินค้าและบริการธุรกิจจากฐานชีวภาพในมุมมองของลูกค้าและตลาดธุรกิจจากฐานชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ (Trend Analysis)
๓.๑.๔ สินค้าและบริการในระดับชุมชนและระดับธุรกิจเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมจากฐานชีวภาพ ที่มีคุณภาพและได้รับตราส่งเสริมหรือตราสินค้า ที่เกิดจากการบูรณาการกลยุทธ์ด้านการตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด และกลยุทธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และขายได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
๓.๑.๕ สินค้าและบริการระดับธุรกิจเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมจากฐานชีวภาพ ที่ผ่านการศึกษาและพัฒนาพร้อมที่จะนำไปสู่การลงทุนใหม่ หรือขยายธุรกิจเดิม
๓.๑.๖ รูปแบบการประกอบธุรกิจจากฐานชีวภาพและการดำเนินมาตรการต่างๆ ให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ รวมมีผลการผลักดันในการใช้มาตรการและการติดตามประเมินผลเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศ
๓.๑.๗ เครื่องมือ กลไก มาตรการ รูปแบบ หรือแนวทางในการจับคู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมจากฐานชีวภาพ และมีการจับคู่และดำเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ
๓.๑.๘ เครื่องมือ กลไก มาตรการ รูปแบบ หรือแนวทางในการด้านการลงทุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๓.๑.๙ การจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๓.๑.๑๐ รายได้จากการบริหารผลิตภัณฑ์ ช่องทางจำหน่าย ตราสินค้า การให้บริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น การตรวจประเมินธุรกิจจากฐานชีวภาพ การให้บริการด้านคำปรึกษา วิจัยและการพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ เป็นต้น โดยต้องมีการคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนคำนวณต้นทุนและความ คุ้มค่าในการลงทุนทุกครั้งก่อนพิจารณาดำเนินการ (Breakeven analysis)
๓.๑.๑๑ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๓.๒ กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ทำหน้าที่รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรม และดำเนินการและ/หรือประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๓.๒.๑ ชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการคุณภาพจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมที่เหมาะสม
๓.๒.๒ เครื่องมือและกลไกในการตรวจประเมินสินค้าและบริการระดับชุมชนและมีสินค้าและบริการระดับชุมชนที่ได้รับการตรวจสอบ
๓.๒.๓ สินค้าและบริการชุมชนที่โดดเด่น ที่เป็น product champion ระดับพื้นที่หรือระดับประเทศ
๓.๒.๔ เกิดธุรกิจในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนสามารถแข่งขันได้
๓.๒.๕ เครื่องมือ กลไก มาตรการ รูปแบบ หรือแนวทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
๓.๒.๖ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๓.๓ กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ทำหน้าที่รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรม และดำเนินการและ/หรือประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะในพื้นที่เป้าหมายทั้งในระดับชุมชน ระดับผู้ประกอบการและระดับอุตสาหกรรม ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๓.๓.๑ ชุมชนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าและบริการคุณภาพ
๓.๓.๒ เครื่องมือ กลไก มาตรการ รูปแบบ หรือแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
๓.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ประเด็นศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของสำนักงาน
๓.๓.๔ พื้นที่และหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
๓.๓.๕ แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้กับชุมชนรอบข้างและผู้ที่สนใจอื่นๆ
๓.๓.๖ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๔. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ โดยมีรองผู้อำนวยการทำหน้าที่ กำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการในสังกัด และบูรณาการการทำงานให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มภารกิจ ดังนี้

๔.๑ กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม
ทำหน้าที่รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว ได้ดังนี้
๔.๑.๑ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโดยมีข้อเสนอแนะและมาตรการรวมถึงแผนงาน แผนงบประมาณเกี่ยวกับกลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าว ทั้งในระยะสั้น  (๒-๓ ปี) ระยะปานกลาง (๕ ปี) และระยะยาว (๑๐ ปี)
๔.๑.๒ การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
๔.๑.๓ นวัตกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานที่สามารถนำไปส่งเสริม ถ่ายทอด ผลักดันการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพให้มีคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
๔.๑.๔ เครื่องมือ กลไก มาตรการ รูปแบบ หรือแนวทางในการประเมินมูลค่าและผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจจากฐานชีวภาพ
๔.๑.๕ แผนการลงทุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๔.๑.๖ ข้อเสนอแนะด้านการลงทุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ แก่รัฐบาลส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
๔.๑.๗ การวิจัย วิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ ตลอดจนศึกษาวิจัยเชิงนโยบายที่สนับสนุนการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๔.๑.๘ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและประสานการพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนา และนโยบายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๔.๑.๙ แผนการพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แผนพัฒนา ตลอดจนนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๔.๑.๑๐ ทำหน้าที่สร้างความรู้และความเข้าใจ โดยการบูรณาการความเห็นร่วมกัน เพื่อการยอมรับและตระหนักในวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรของสำนักงานฯ ให้พร้อมเข้าร่วมผลักดันแผนฯ สู่การปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการและการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันให้เป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
๔.๑.๑๑ ประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกลไกต่างๆ
๔.๑.๑๒ ประสานแผนและภารกิจกับกระทรวง ทบวง กรมในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโดยเป็นศูนย์กลางติดตามและประสานการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้มีการเชื่อมโยงกันและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
๔.๑.๑๓ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๔.๒ กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำหน้าที่ประสานงาน ศึกษา และรวบรวมผลงาน การวิจัยและพัฒนา และข้อมูลทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จากหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาและจัดทำให้อยู่ในระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการดำเนินงานและให้บริการ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๔.๒.๑ เครื่องมือ กลไก มาตรการ และวิธีการในการดำเนินการเพื่อสร้างเครือข่ายการความร่วมมือในการจัดทำบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ และสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ประโยชน์ต่างๆ
๔.๒.๒ บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพที่มีแหล่งกำเนิดหรือพบได้ในประเทศและสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ให้เป็นแหล่งอ้างอิงและมีผลการคุ้มครองทางกฎหมายว่าด้วยสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูล
๔.๒.๓ ระบบและเครือข่ายสารสนเทศฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับประเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์ของสำนักงานและการให้บริการ และการเชื่อมโยงระหว่างกันและสู่สากล รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของประเทศ
๔.๒.๔ แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพรวมทั้ง มีหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เครือข่าย และผู้สนใจ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบสำนักงานอัตโนมัติอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการบริหารและการให้บริการของสำนักงาน ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
๔.๒.๖ การวางระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์
๔.๒.๗ การพัฒนาฐานข้อมูลกลางที่ครอบคลุมดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และธรรมาภิบาลให้มีความทันสมัย ถูกต้อง ใช้งานง่าย สามารถสืบค้นและประมวลผลได้รวดเร็วทันสถานการณ์ เพื่อรองรับต่อบทบาทของ สพภ.
๔.๒.๘ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร โดยการเสริมสร้างการถ่ายโอนข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ให้เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรและให้บุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะโดย ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและสามารถเป็นเครื่องมือของการบริหารและดำเนินงานของ สพภ. และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการทำงานในทุกระดับ เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรส่วนรวม
๔.๒.๙ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๔.๓ กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๔.๓.๑ แนวทางในบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย รวมทั้ง มีช่องทางกลไกมาตรการและแนวทางในการคุ้มครอง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา และการรักษาผลประโยชน์ด้านภูมิปัญญาของผู้ประกอบการและชุมชน
๔.๓.๒ ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมที่ได้รับการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการบริหารจัดการด้านผลประโยชน์
๔.๓.๓ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับความรู้ในการรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ในการถือครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
๔.๓.๔ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รวมทั้งสามารถเอื้อประโยชน์ต่อการผลักดันสินค้าและบริการธุรกิจจากฐานชีวภาพ และมีคำแนะนำ คำปรึกษา และการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติได้จริง
๔.๓.๕ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๔.๔ กลุ่มกิจการการต่างประเทศ
ทำหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และดำเนินการและ/หรือประสานสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้านการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร งานวิเทศสัมพันธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้ดังนี้
๔.๔.๑ เครื่องมือ กลไก มาตรการ รูปแบบ หรือแนวทางสำหรับการประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา การค้าและการลงทุนตลอดจนด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
๔.๔.๒ ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประสานงานความร่วมมือดังกล่าว กับองค์กรและภาคีทั้งในประเทศและระดับระหว่างประเทศ
๔.๔.๓ ระบบและเครือข่ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอีกทั้งความสำเร็จในการบริหารโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
๔.๔.๔ ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ประเด็นศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาในเวทีระดับโลก ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของสำนักงาน รวมทั้ง ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่หน่วยงานและองค์กรด้าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศร้องขอ
๔.๔.๕ กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์และการรับรองบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งมีรายงานการประสานงาน และควบคุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ ๔.๔.๖ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

 ๔.๕ กลุ่มกิจการกฎหมาย (รายงานตรงต่อผู้อำนวยการ)
ทำหน้าที่ดำเนินการด้านกฎหมาย นิติกรรม สัญญา และรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ข้อมูลเอกสารและความเห็นของหน่วยงานภาครัฐที่มีผลต่อการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ตลอดจนประสานงานสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสินค้า โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และโดยเฉพาะมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทำนิติกรรม สัญญา และบันทึกข้อตกลงในรูปแบบต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
(๒) จัดทำร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รวมทั้งการทบทวนปรับปรุงแก้ไขใหม่ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(๓) สนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายแก่คณะกรรการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการต่างๆ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
(๔) ตรวจสอบพิจารณางาน / เรื่อง ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมายหรือสั่งการ
(๕) ดำเนินการทางกฎหมายและการดำเนินคดี
(๖) พิจารณาการอนุญาต การอนุมัติ และการเห็นชอบ ด้านการให้ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์ โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้อง
(๗) พิจารณาให้ความเห็นร่างกฎหมายของกระทรวง กรมอื่นที่เกี่ยวข้อง และร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๘) ดำเนินการศึกษาและพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และเฝ้าระวังกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับ รวมทั้งให้คำปรึกษาและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้น
(๙) ยกร่างกฎหมายตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารสำรักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและร่างกฎหมายที่จำเป็น
(๑๐) ประสานงานช่วยเหลือกลุ่มกิจการอำนวยการและกลุ่มกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่น การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ คู่มือให้บริการประชาชน
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย หรือดำเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่กำหนด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ประธานกรรมการ
นายปีติพงศ์ พึ่ง่บุญ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นางสาวธัญลักษณ์ เจริญปรุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการบริหารเศรษฐกิจการเกษตร
นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงิน
นายโยธิน มูลกำบิล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขานิติศาสตร์
นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาบริหารธุรกิจ

ผู้อำนวยการ สพภ.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์ ประธานุกรรมการ
นายโภไคย ศรีรัตโนภาส กรรมการ
นางวัลนา ภู่สำลี กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนงาน
นางจิราวรรณ แย้มประยูร    กรรมการ สพภ. ประธานอนุกรรมการ
นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ    กรรมการ สพภ. อนุกรรมการ
นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อนุกรรมการ
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
เลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ) ผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
นายโยธิน มูลกำบิล ประธานอนุกรรมการ
นางจิราวรรณ แจ้มประยูร อนุกรรมการ
นายเจษฎ์ โทณะวณิก อนุกรรมการ
นายธนันท์พงศ์ ปิยะวรรณะกูล อนุกรรมการ
นายเพิ่มสิน วิชิตนาค อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการ สพภ. อนุกรรมการ
นิติกร เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสพภ.
นายวิจารย์ สิมาฉายา ประธานอนุกรรมการ
นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ อนุกรรมการ
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ (ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
นายวิจารย์ สิมาฉายา ประธานอนุกรรมการ
นายสมชัย มาเสถียร อนุกรรมการ
นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง(นายธนิต ชังถาวร) อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
นางจิราวรรณ แย้มประยูร     ประธานอนุกรรมการ
นายโยธิน มูลกำบิล อนุกรรมการ
นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์
อนุกรรมการ
นางปัจฉิมา ธนสันติ อนุกรรมการ
นายธิติ กนกทวีฐากร อนุกรรมการ
นิติกรที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สพภ.
เลขานุการ