นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์

เกี่ยวกับเรา

25 กุมภาพันธ์ 2563

416

นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์

นายชัยเกียรติ  ห่านสัมฤทธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาบริหารธุรกิจ


วัน เดือน ปีเกิด : 4 สิงหาคม 2497   อายุ 66 ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาบริหารธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563 เป็นต้นไป 
ตำแหน่งในปัจจุบัน : อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
(นอกจากการเป็นคณะกรรมการ สพภ.)

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Abilene Christian University

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
• ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตร
• กรรมการบริหารองค์การสวนยาง
• คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค.
• ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
• ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานธุรกิจ ธนาคารธนชาต (พ.ศ. 2553 – 2556)
• ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารนครหลวงไทย (พ.ศ. 2550 – 2553)