นายโยธิน มูลกำบิล

เกี่ยวกับเรา

25 กุมภาพันธ์ 2563

454

นายโยธิน มูลกำบิล

นายโยธิน  มูลกำบิล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขานิติศาสตร์


วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2498   อายุ 65 ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขานิติศาสตร์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563 เป็นต้นไป 
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ทนายความ
(นอกจากการเป็นคณะกรรมการ สพภ.)

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความ

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
• ทนายความ (ปัจจุบัน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสิ่งแวดล้อม (ทส.) (ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร (ปัจจุบัน)
  (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์)
• ที่ปรึกษาคณะทำงานพิจารณาร่างระเบียบเทศบาลตำบลเสาธง อ.บางใหญ่ (ปัจจุบัน)
• ผู้เชี่ยวชาญประจำศาลรัฐธรรมนูญ
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
• ที่ปรึกษากฎหมาย อ.ต.ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• ที่ปรึกษากรรมการบริหารสภาทนายความ
• ที่ปรึกษาคณะทำงานกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามการดำเนินงานขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม