นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ

เกี่ยวกับเรา

25 กุมภาพันธ์ 2563

346

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ

นายคนิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม


วัน เดือน ปีเกิด : 6 กันยายน 2501   อายุ 62 ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563 เป็นต้นไป 
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตร ทตอ.
(นอกจากการเป็นคณะกรรมการ สพภ.)

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 – 2561)
• รองอธิบดีนักบริหาร ระดับต้น (พ.ศ. 2558 – 2559)
• รองเลขาธิการนักบริหาร ระดับต้น (พ.ศ. 2555 – 2558)
• ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการระดับสูง (พ.ศ. 2552 - 2555)
• เศรษฐกร เชี่ยวชาญ (พ.ศ. 2550 - 2552)
• เศรษฐกร 8 (พ.ศ. 2554 - 2550)
• เศรษฐกร 7 (พ.ศ. 2542 – 2544)
• เศรษฐกร 6 (พ.ศ. 2537 – 2542)
• เศรษฐกร 5 (พ.ศ. 2534 – 2537)
• เศรษฐกร 4 (พ.ศ. 2528 – 2534)
• เศรษฐกร 3 (พ.ศ. 2526 – 2528)