นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ

เกี่ยวกับเรา

25 กุมภาพันธ์ 2563

672

นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ

นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการบริหารเศรษฐกิจการเกษตร


วัน เดือน ปีเกิด :  18 พฤศจิกายน 2500   อายุ 63 ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาบริหารเศรษฐกิจการเกษตร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563 เป็นต้นไป 
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการที่ปรึกษาบริษัท โรงสีเทพมงคลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (นอกจากการเป็นคณะกรรมการ สพภ.)

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาแผนงาน / โครงการและบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2540)
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2521)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
• ประธานคณะทำงานติดตามกำกับดูแลการจัดทำข้อมูล / (พ.ศ. 2561)
  การดำเนินคดีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2551 - 2557
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (พ.ศ. 2559 – 2561)
• รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รักษาการแทนในตำแหน่ง (พ.ศ. 2557 – 2559)
  ผู้อำนวยการ อ.ต.ก.
• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (พ.ศ. 2557 – 2559)
• รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (นักบริหารระดับ 10) (พ.ศ. 2555 – 2561)
• ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (นักบริหารระดับ 9) (พ.ศ. 2551 – 2555)