ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร

เกี่ยวกับเรา

25 กุมภาพันธ์ 2563

714

ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร

ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วัน เดือน ปีเกิด : 18 มกราคม 2497   อายุ 66 ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563 เป็นต้นไป 
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(นอกจากการเป็นคณะกรรมการ สพภ.)

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
• พ.ศ. 2518 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
• พ.ศ. 2523 Master of Professional Studies (Food and Nutrition) University of Philippines (Los Banos) ประเทศฟิลิบปินส์
• พ.ศ. 2530 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2541 Doctor of Technical Science (Post Harvest and Food Process Engineering) Asian Institute of Technology (AIT)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
• กรรมการองค์องค์การจัดการน้ำเสีย (พ.ศ. 2558 - 2562)
• กรรมการองค์การสะพานปลา (พ.ศ. 2559 - 2561)
• รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2556 - 2557)
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2555 – 2556)
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2553 – 2555)
• รองอธิบดีกรมประมง (พ.ศ. 2550 – 2553)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (พ.ศ. 2549 – 2550)
• ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและ (พ.ศ. 2546 – 2548)
  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ