นายจตุพร บุรุษพัฒน์

เกี่ยวกับเรา

24 ตุลาคม 2562

254

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร   บุรุษพัฒน์

กรรมการ


วันเกิด : 3 พฤศจิกายน  2507 อายุ 55 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบันปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถาที่ทำาน : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ติดต่อ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙๒ พหลโยธิน ซอย ๗ แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร ๐๒ ๒๗๘ ๘๕๔๓

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

• อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๒) 
• อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๓)
• อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๕)
• อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗)
• อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘)
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๕๙)
• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐)
• อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๒)
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)