นายดิสทัต โหตระกิตย์

เกี่ยวกับเรา

30 พฤษภาคม 2562

1834

นายดิสทัต โหตระกิตย์

นายดิสทัต  โหตระกิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


วันเกิด :  7 มีนาคม 2501  อายุ : 61  ปี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
สถานที่ทำงาน : 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร    โทร  02 222 0206 ต่อ 1407    FAX 02 390 1821

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
-  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (๒๕๕๐ - ๒๕๖๑) 
-  กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (๒๕๕๓ – ๒๕๕๙)
-  กรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 
-  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)
-  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) 
-  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอัยการ (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
-  กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)
-  กรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง

- หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการยกร่างกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- หลักสูตร Administration Litigation and Supervision สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- หลักสูตร Public Administration สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์” สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ ๔๗/๒๕๔๙
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ ๙๔/๒๕๕๐
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๕๓/๒๕๕๓
- หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ สถาบันคลังสมองของชาติ ปี ๒๕๕๓
- หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการุ่นที่ ๑/๒๕๕๕
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๘

กรรมการภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ

-  กรรมการกฤษฎีกาในคณะกรรมการกฤษฎีกา
-  ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-  กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
-  กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
-  กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
-  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
-  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม ของสำนักงาน กสทช. 
-  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. ) , มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. ) , จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ. )