การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เกี่ยวกับเรา

20 สิงหาคม 2562

2129

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน

     1. โครงสร้างหน่วยงาน

     2. ข้อมูลผู้บริหาร

     3. อำนาจหน้าที่

     4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

     5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

     6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

     7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     8. Q&A

     9. Social Network

          - Facebook 

          - Youtube Chanel

แผนดำเนินงาน

     10. แผนดำเนินงานประจำปี

     11. รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

     12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

     13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

               ปีงบประมาณ 2563
                     - คู่มือปฏิบัติงาน "แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของ สพภ."
                     - คู่มือการปฏิบัติงาน "การจัดทํารูปแบบข้อมูล และสื่อเผยแพร่นวัตกรรม"
                     - คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำบัญชีรายการและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
                     - คู่มือปฎิบัติงาน การให้งบประมาณสนับสนุนชุมชนภายใต้โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน
                     - คู่มือปฏิบัติงาน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสพภ.
                     - คู่มือปฏิบัติงานร้านฟ้าใสแกลอรี่
                     - คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
                     - คู่มือปฏิบัติงาน โครงการบูรณาการแลกเปลี่ยนเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (BioGang)
                     - คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
                     - คู่มือปฏิบัติงาน การใช้งานบริการงานด้านระบบสารสนเทศภายใน
                     - คู่มือปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี
                     - คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
                     - คู่มือปฏิบัติงาน กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเพาะกล้าไม้จากเมล็ดพันธุ์ดี จาก ปม. และ ทส.
                     - คู่มือการปฏิบัติงาน การขยายฐานการดำเนินงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เพื่อสร้าง แรงจูงใจจากการประเมินมูลค่าระบบนิเวศ และยกระดับเป็นเครือข่ายพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์
                     - คู่มือปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนการดำเนินงาน PES
                     - คู่มือการปฏิบัติงาน การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์
                     - คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ. 2560

               ปีงบประมาณ 2562                   
                     - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผลงาน สพภ. กรณี การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
                     - คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างพันธมิตร
                     - คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการในการขอตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการจากความหลากหลาย
                     - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Business & Biodiversity Check)
                     - คู่มือปฏิบัติงานโครงการบูรณาการแลกเปลี่ยนเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                     - คู่มือโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน
                     - วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติงานในการรับฝากสินค้าทรัพยากรชีวภาพเพื่อการจำหน่าย
                     - คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
                     - คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
                     - คู่มือการปฏิบัติงานบัญชี
                     - คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการ
                     - คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
                     - คู่มือตรวจสอบภายใน
                     - คู่มือกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
                     - คู่มือการให้บริการงานด้านระบบสารสนเทศภายใน สพภ.
                     - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ สพภ.
                     - คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ สพภ.
                     - คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ สพภ.

การให้บริการ* (*เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)

     14. มาตรฐานการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)
               (อ้างอิงหนังสือตอบจากสำนักงาน ป.ป.ช.)

     15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)
               (อ้างอิงหนังสือตอบจากสำนักงาน ป.ป.ช.)

     16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)
               (อ้างอิงหนังสือตอบจากสำนักงาน ป.ป.ช.)

     17. E-Service (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)
               (อ้างอิงหนังสือตอบจากสำนักงาน ป.ป.ช.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

     20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุด

     21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุด

     23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพภ.

     26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
            รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            (1)  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ.2560 
            (2)  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2562 
            (3)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561
            (4)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อการเลื่อนเงินเเดือนประจำปี การต่อสัญญาจ้างและการสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเลิกสัญญาจ้าง พ.ศ.2561 
            (5) หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนตำแหน่ง และการปรับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562
            (6) ระเบียบ : ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561
            (7) ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เจ้าหน้ที่ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของระดับงานหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2561

     28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
            รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สพภ. ประจำปีงบประมาณ 2562
            รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สพภ. ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            (1) คำสั่ง : มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (ที่ 20/2561 สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561)
            (2) ประกาศ : แนวทางปฏิบัติกรณีเรื่องร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์ (ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
            (3) แนวทางปฏิบัติกรณีเรื่องร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์

     30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
            ร้องเรียน ร้องทุกข์
            ระบบรับเรื่องร้องเรียน e-Petition

     31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

            ปี 2563
            ปี 2562
            ปี 2561
            ปี 2560

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้อำนวยการ สพภ.        
                เจตจำนงงดรับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ ของ สพภ.

     35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                    - กิจกรรมที่ 1
                    - กิจกรรมที่ 2
                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                    - กิจกรรมที่ 1

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

     36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี / แผนประเมินความเสี่ยงประจำปี

               - ความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2563
               - ความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2562

     37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
               ปีงบประมาณ 2563
                    - รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2563 (ข้อมูล ณ 7 กรกฎาคม 2563)
               ปีงบประมาณ 2562
                    - รายงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 1/2562
                    - รายงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 2/2562
                    - รายงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 3/2562
                    - รายงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4/2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                    - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม สพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 1-3/2563)
                    - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม สพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2/2563)
                    - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม สพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1/2563
                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                    - กิจกรรมที่ 1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
            ประจำปี 2563
            ประจำปี 2562

     40. รายงานการกำกับติดตามการดำนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไตรมาส 2/2563
                    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไตรมาส 1/2563
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไตรมาส 4/2562
                    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไตรมาส 3/2562
                    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไตรมาส 2/2562
                    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไตรมาส 1/2562
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                    - รวมรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
            รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
            รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

     42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

     43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

     44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
             มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
             แนวทางปฎิบัติกรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์ (ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

     46. มาตรการป้องกันการรับสินบน

     47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

     49. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                    - เสนอผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                    - บทวิเคราะห์และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     50. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                    - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือนข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563