การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกี่ยวกับเรา

8 มีนาคม 2562

862

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

     1. โครงสร้างหน่วยงาน

     2. ข้อมูลผู้บริหาร

     3. อำนาจหน้าที่

     4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

     5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

     6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

     7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     8. Q&A

     9. Social Network

          - Facebook 

          - Youtube Chanel

แผนดำเนินงาน

     10. แผนดำเนินงานประจำปี

     11. รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

     12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

     13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

                    - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผลงาน สพภ. กรณี การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
                    - คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างพันธมิตร
                    - คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการในการขอตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการจากความหลากหลาย
                     - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Business & Biodiversity Check)
                     - คู่มือปฏิบัติงานโครงการบูรณาการแลกเปลี่ยนเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                     - คู่มือโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน
                     - วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติงานในการรับฝากสินค้าทรัพยากรชีวภาพเพื่อการจำหน่าย

                     - คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
                     - คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
                     - คู่มือการปฏิบัติงานบัญชี
                     - คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการ
                     - คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
                     - คู่มือตรวจสอบภายใน
                     - คู่มือกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
                     - คู่มือการให้บริการงานด้านระบบสารสนเทศภายใน สพภ.
                     - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ สพภ.
                     - คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ สพภ.
                     - คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ สพภ.

การให้บริการ* (*เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)

     14. มาตรฐานการให้บริการ

     15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                     - สถิติการให้บริการของกิจกรรมการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
                     - สถิติการให้บริการของโครงการบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                     - สถิติการให้บริการของโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน

     16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                    ปี 2561
                    ปี 2560
                    ปี 2559
                    ปี 2558
                    ปี 2557

     17. E-Service

                    Biodiversity Digital Library
                    ฟ้าใสแกลอรี่
                    Thaibiodiversity

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

     20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุด

     21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุด

     23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            (1)  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ.2560 
            (2)  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2562 
            (3)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561
            (4)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อการเลื่อนเงินเเดือนประจำปี การต่อสัญญาจ้างและการสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเลิกสัญญาจ้าง พ.ศ.2561 
            (5) หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนตำแหน่ง และการปรับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562
            (6) ระเบียบ : ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561
            (7) ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เจ้าหน้ที่ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของระดับงานหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2561

     28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
            รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สพภ. ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            (1) คำสั่ง : มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (ที่ 20/2561 สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561)
            (2) ประกาศ : แนวทางปฏิบัติกรณีเรื่องร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์ (ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

     30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
            ร้องเรียน ร้องทุกข์
            ระบบรับเรื่องร้องเรียน e-Petition

     31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

            ปี 2562
            ปี 2561
            ปี 2560

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

     36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี / แผนประเมินความเสี่ยงประจำปี

     37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
            ปีงบประมาณ 2562
                    - รายงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 1/2562
                    - รายงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 2/2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

     40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไตรมาส 4/2562
                    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไตรมาส 3/2562
                    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไตรมาส 2/2562
                    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไตรมาส 1/2562
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                    - รวมรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

     42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

     43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

     44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
             มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
             แนวทางปฎิบัติกรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์ (ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

     46. มาตรการป้องกันการรับสินบน

     47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562