สิทธิบัตร (patent)

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

21 กันยายน 2561

1530

สิทธิบัตร (patent)

สิทธิบัตร (patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และเน้นการผลิตที่มีลักษณะของการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถคิดค้นขึ้นโดยง่าย เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น


ทรัพย์สินทางปัญญาของ สพภ. ที่ได้รับการคุ้มครอง ประเภทสิทธิบัตร จำนวน 7 รายการ

1. ชื่อการประดิษฐ์: สบู่ก้อนถ่านไม้ไผ่

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร

  เลขที่สิทธิบัตร: 8263

  วันที่หมดอายุการคุ้มครอง: 14 มีนาคม 2565

  ผู้ประดิษฐ์: ดร. ไฉน น้อยแสง

  บทสรุปการประดิษฐ์  : สบู่ก้อนถ่านไม้ไผ่ ตามการประดิษฐ์นี้ สบู่ก้อนถ่านไม่ไผ่ ซึ่งประกอบด้วย น้ำสะอาด/น้ำสะอาด/สบู่กลี เซอรีนพื้น/โพรพิลรีน ไกลคอล/กลีเซอรีน/สารกันเสีย(ประกอบด้วย เมทิลพาราเบน โพรพิลพาราเบน โพรพิล รีน ไกลคอล)/สารสกัดขมิ้นชัน/ผงถ่านไม้ไผ่/น้ำผึ้ง/กลิ่นสังเคราะห์ไม้ไผ่


2. ชื่อการประดิษฐ์: สบู่ก้อนมังคุด

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร

  เลขที่สิทธิบัตร: 8264

  วันที่หมดอายุการคุ้มครอง: 14 มีนาคม 2565

  ผู้ประดิษฐ์: ดร. ไฉน น้อยแสง

  บทสรุปการประดิษฐ์  : สบู่ก้อนมังคุด ตามการประดิษฐ์นี้ สบู่ก้อนมังคุด ซึ่งประกอบด้วย น้ำสะอาด/น้ำสะอาด/สบู่กลี เซอรีนพื้น/โพรพิลรีน ไกลคอล/กลีเซอรีน/สารกันเสีย(ประกอบด้วย เมทิลพาราเบน โพรพิลพาราเบน โพรพิลรีน ไกลคอล)/สารสกัดขมิ้นชัน/สารสกัดมังคุด/น้ำผึ้ง/กลิ่นสังเคราะห์มังคุด


3. ชื่อการประดิษฐ์: สบู่เหลวถ่านไม้ไผ่

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร

  เลขที่สิทธิบัตร: 8265

  วันที่หมดอายุการคุ้มครอง: 14 มีนาคม 2565

  ผู้ประดิษฐ์: ดร. ไฉน น้อยแสง

  บทสรุปการประดิษฐ์  : สบู่เหลวถ่านไม้ไผ่ ตามการประดิษฐ์นี้ สบู่เหลวถ่านไม้ไผ่ ซึ่งประกอบด้วย น้ำสะอาด/อีดีทีเอ/ กัวร์กัม/กลีเซอรีน เกลือโซเดียมแอลคิลซัลโฟเนต/พีอีจี-7 เซอริลโคโคเอต/โคคามิโดโพรพิล บีเทน/ไกล คอล สเตรียเรตสารกันเสีย(ประกอบด้วย เมทิลพาราเบน/โพรพิลพาราเบน โพรพิลรีน ไกลคอล)/สารถ สกัดขมิ้นชัน ถ่านไม้ไผ่/น้ำผึ้ง และกลิ่นสังเคราะห์ถ่านไม้ไผ่


4. ชื่อการประดิษฐ์: สบู่เหลวมังคุด

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร

  เลขที่สิทธิบัตร: 8266

  วันที่หมดอายุการคุ้มครอง: 14 มีนาคม 2565

  ผู้ประดิษฐ์: ดร. ไฉน น้อยแสง

  บทสรุปการประดิษฐ์  : สบู่เหลวมังคุด ตามการประดิษฐ์นี้ สบู่เหลวมังคุด ซึ่งประกอบด้วย น้ำสะอาด/อีดีทีเอ/กัวร์มัน/กลีเซอ รีน/เกลือโซเดียมแอลคิลซัลโฟเนต/พีอีจี-7 เซอริลโคโคเอต/โคคามิโดโพรพิล บีเทน/ไกลคอล สเตรียเรต สาร/กันเสีย(ประกอบด้วย เมทิลพาราเบน/โพรพิลพาราเบน โพรพิลรีน ไกลคอล)/สารสกัดขมิ้นชัน/ น้ำผึ้ง/สารสกัดเปลือกมังคุด และกลิ่นสังเคราะห์มังคุด


5. ชื่อการประดิษฐ์: ชาชงสมุนไพรที่มีใบขลู่ ใบชะมวง และใบเตยหอม

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร

  เลขที่สิทธิบัตร: 10437

  วันที่หมดอายุการคุ้มครอง: 14 มีนาคม 2565

  ผู้ประดิษฐ์: ดร. ไฉน น้อยแสง

  บทสรุปการประดิษฐ์  : สมุนไพรที่มีส่วนผสมใบขลู่ ใบชะมวง และใบเตยหอม ซึ่งประกอบด้วย ใบขลู่:ใบชะมวง:ใบเตยหอมใน อัตราส่วน 40:10:50 โดยน้ำหนัก โดยมีกรรมวิธีการผลิตชาชงสมุนไพรที่มีส่วนผสมใบขลู่ ใบชะมวง และ ใบเตยหอม มีขั้นตอน ประกอบด้วย การเตรียมวัตถุดิบใบขลู่แห้ง ใบเตยหอมแห้ง และใบชะมวงแห้ง จากนั้น นำสมุนไพรแต่ละชนิดมาบดด้วยเครื่องบด นำไปร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 60 ทำการผสมชาชงสมุนไพร ตาม สัดส่วนที่เหมาะสมและบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์


6. ชื่อการประดิษฐ์: วัสดุคอมพอสิตจากเส้นใยธรรมชาติและกระบวนการผลิตสำหรับเป็นวัสดุเสริมแรง

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร

  เลขที่สิทธิบัตร: 11434

  วันที่หมดอายุการคุ้มครอง: 15 กันยายน 2567

  ผู้ประดิษฐ์: นางสาวสุธีรา วิทยากาญจน์, นางรังสิมา ชลคุป, นางมะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายวีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, นายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร

  บทสรุปการประดิษฐ์  : วัสดุคอมพอสิตจากเส้นใยธรรมชาติและกระบวนการผลิตสำหรับเป็นวัสดุเสริมแรง ตามการประดิษฐ์ นี้ มีลักษณะ คือ มีส่วนผสมของเส้นใยพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้นใยไผ่ ในปริมาณ 40-70 เปอร์เซ็นต์รวมกับ เส้นใยสังเคราะห์ ในปริมาณ 60-30 เปอร์เซ็นต์ มีกระบวนการเตรียมวัสดุคอมพอสิต ประกอบด้วย กระบวนการเตรียมเส้นใย การผสมวัสดุคอมพอสิต ทำการผสมเส้นใยไผ่กับเส้นใยพอลีพรอพีลีนในเครื่องผสม เส้นใย และแล้วผ่านเครื่องเปิดเส้นใย และเครื่องสางเส้นใย หลังจากได้แผ่นเส้นใยบาง แล้วนำมาผ่านเข้าเครื่อง เรียงแผ่นเส้นใยพับไปมา ผ้าไม่ทอที่ได้จะนำมาเสริมความแข็งแรงด้วยวิธีการยึดติดด้วยการให้ความร้อน หรือ การใช้เข็มเจาะ จนได้วัสดุคอมพอสิต โดยวัสดุคอมพอสิตเส้นใยธรรมชาติ เมื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นส่วนประกอบ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม คือ อุณหภูมิ 210-230 องศาเซลเซียส ความดัน 0.5-1.0 เมกะปาสคาล และเวลา 50-60 วินาที จะทำให้ได้วัสดุคอมพอสิตที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็แผ่นคอนโซล หลังในห้องผู้โดยสารในรถยนต์ได้


7. ชื่อการประดิษฐ์: องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีสารออกฤทธิ์จากกล้วยไม้สกุลหวายเป็นองค์ประกอบ

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร

  เลขที่สิทธิบัตร: 12837

  วันที่หมดอายุการคุ้มครอง: 26 กันยายน 2569

  ผู้ประดิษฐ์: ดร.สุพนิดา วินิจฉัย, นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

  บทสรุปการประดิษฐ์  : ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีสารออกฤทธิ์จากกล้วยไม้สกุลหวายเป็นองค์ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวที่มีคุณสมบัติช่วยลดริ้วรอยและเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิว โดยเลือกใช้สารสกัดจากกล้วยไม้สกุลหวาย เป็นสารออกฤทธิ์หลักร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ สารกักเก็บความชุ่มชื้นผิว, สารหล่อลื่นผิว, สารก่อ อิมัลชั่น, สารเพิ่มความหนืด, สารเคลือบผิว, สารดักจับโลหะหนัก, สารแต่งกลิ่น, สารกันเสีย, และน้ำ ในสัดส่วน ที่เหมาะสม ที่ช่วยให้สารออกฤทธิ์สามารถซึมผ่านชั้นผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว และมีความคงตัว ไม่เกิดการแยก ชั้นของสารในผลิตภัณฑ์เซรั่มเมื่อเก็บที่อุณหภูมิห้อง