สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

21 กันยายน 2561

1243

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า


ทรัพย์สินทางปัญญาที่ สพภ. ส่งเสริมให้ได้รับการคุ้มครอง ประเภทสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน 7 รายการ

1. ชื่อคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์: ผ้าไหมยกดอกลำพูน

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  ทะเบียนเลขที่: สช 50100020 

  วันที่ขึ้นทะเบียน: 27 กันยายน 2550

  ผู้ขอขึ้นทะเบียน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

  รายละเอียดประกาศ


2. ชื่อคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์: มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  ทะเบียนเลขที่: สช 57100064 

  วันที่ขึ้นทะเบียน: 12 มิถุนายน 2556

  ผู้ขอขึ้นทะเบียน: 1. นายมนัส รัศมิทัด ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้าพระประแดง

            2. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

            3. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

  รายละเอียดประกาศ


3. ชื่อคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์: ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  ทะเบียนเลขที่: สช 58100068 

  วันที่ขึ้นทะเบียน: 26 กรกฎาคม 2549

  ผู้ขอขึ้นทะเบียน: จังหวัดสกลนคร

  รายละเอียดประกาศ


4. ชื่อคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์: หมากเม่าสกลนคร

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  ทะเบียนเลขที่: สช 58100069 

  วันที่ขึ้นทะเบียน: 3 พฤศจิกายน 2549

  ผู้ขอขึ้นทะเบียน: จังหวัดสกลนคร

  รายละเอียดประกาศ


5. ชื่อคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์: น้ำหมากเม่าสกลนคร

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  ทะเบียนเลขที่: สช 58100070

  วันที่ขึ้นทะเบียน: 23 กรกฎาคม 2557

  ผู้ขอขึ้นทะเบียน: 1. นายเกรียงไกร นาคสวัสดิ์

            2. ชมรมหมากเม่าสกลนคร

  รายละเอียดประกาศ


6. ชื่อคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์: พริกบางช้าง

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  ทะเบียนเลขที่: สช 59100081

  วันที่ขึ้นทะเบียน: 8 มิถุนายน 2558

  ผู้ขอขึ้นทะเบียน: จังหวัดสมุทรสงคราม

  รายละเอียดประกาศ


7. ชื่อคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์: ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน

  ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

  ทะเบียนเลขที่: สช 60100093

  วันที่ขึ้นทะเบียน: 18 สิงหาคม 2559

  ผู้ขอขึ้นทะเบียน: 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

         2. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน 

            3. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  รายละเอียดประกาศ