ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

เกี่ยวกับเรา

9 พฤศจิกายน 2561

3089

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ภาพรวมการดำเนินงานด้านขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ดำเนินการโดย สพภ. ที่ผ่านการพิจารณาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 - 2561

        สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยมาตรการทางทรัพย์สินทางปัญญา จึงมอบหมายให้กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ทำหน้าที่ในการดำเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพของทั้งชุมชน และผลงานของสำนักงานฯ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ตลอดจนทำการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ สำนักงานฯ มีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น จำนวน 63 รายการ แยกตามประเภทได้ดังนี้


1. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ลำดับ

ชื่อคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ทะเบียนเลขที่

วันที่ขึ้นทะเบียน

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

รายละเอียดประกาศ

1

มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า

สช 57100064

12-มิ.ย.-56

1. นายมนัส รัศมิทัด ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้าพระประแดง 2. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

อ่านต่อ

2

ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร

สช 58100068

26-ก.ค.-49

จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ

3

หมากเม่าสกลนคร

สช 58100069

3-พ.ย.-49

จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ

4

น้ำหมากเม่าสกลนคร

สช 58100070

23-ก.ค.-57

1. นายเกรียงไกร นาคสวัสดิ์ 2. ชมรมหมากเม่าสกลนคร

อ่านต่อ

5

พริกบางช้าง

สช 59100081

8-มิ.ย.-58

จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านต่อ

6

ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน

สช 60100093

18-ส.ค.-59

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน 3. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ


2. อนุสิทธิบัตร จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ลำดับ

ชื่อการประดิษฐ์

ประเภทการคุ้มครอง

เลขที่คำขอ

วันที่ยื่นขอ

เลขที่สิทธิบัตร

วันที่หมดอายุการคุ้มครอง

ผู้ประดิษฐ์

เอกสารประกาศโฆษณาการจดทะเบียน

1

สบู่ก้อนถ่านไม้ไผ่

อนุสิทธิบัตร

1203000256

14 มีนาคม 2555

8263

14 มีนาคม 2565

ดร. ไฉน น้อยแสง

อ่านต่อ

2

สบู่ก้อนมังคุด

อนุสิทธิบัตร

1203000254

14 มีนาคม 2555

8264

14 มีนาคม 2565

ดร. ไฉน น้อยแสง

อ่านต่อ

3

สบู่เหลวถ่านไม้ไผ่

อนุสิทธิบัตร

1203000257

14 มีนาคม 2555

8265

14 มีนาคม 2565

ดร. ไฉน น้อยแสง

อ่านต่อ

4

สบู่เหลวมังคุด

อนุสิทธิบัตร

1203000255

14 มีนาคม 2555

8266

14 มีนาคม 2565

ดร. ไฉน น้อยแสง

อ่านต่อ

5

ชาชงสมุนไพรที่มีใบขลู่ ใบชะมวง และใบเตยหอม

อนุสิทธิบัตร

1203000253

14 มีนาคม 2555

10437

14 มีนาคม 2565

ดร.ไฉน น้อยแสง

อ่านต่อ

6

วัสดุคอมพอสิตจากเส้นใยธรรมชาติและกระบวนการผลิตสำหรับเป็นวัสดุเสริมแรง

อนุสิทธิบัตร

1403001086

15 กันยายน 2557

11434

15 กันยายน 2567

นางสาวสุธีรา วิทยากาญจน์, นางรังสิมา ชลคุป, นางมะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายวีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, นายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร

อ่านต่อ

7

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เซรัมบำรุงผิวที่มีสารออกฤทธิ์จากกล้วยไม้สกุลหวายเป็นองค์ประกอบ

อนุสิทธิบัตร

1603001930

26 กันยายน 2559

12837

26 กันยายน 2569

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย, นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

อ่านต่อ


3. ลิขสิทธิ์ จำนวน 49 รายการ

ลำดับ

ชื่อผลงานสร้างสรรค์

เลขที่คำขอ

วันที่รับคำขอ

ทะเบียนข้อมูลเลขที่

1

สารานุกรมภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นไทย 4 ภาค

ลข.298447       

16-ต.ค.-56

ว.32875

2

บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพรา

ลข.298448       

16-ต.ค.-56

ว.32876

3

บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพเห็ด

ลข.298449        

16-ต.ค.-56

ว.32877

4

บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพกล้วย

ลข.298450   

16-ต.ค.-56

ว.32878

5

บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพกล้วยไม้ไทย

ลข.298451

16-ต.ค.-56

ว.32879

6

บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพเฟิน

ลข.298452

16-ต.ค.-56

ว.32880

7

สารานุกรมภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทย

ลข.298453

16-ต.ค.-56

ว.32881

8

สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยภูมิปัญญาข้าวไทย

ลข.298454

16-ต.ค.-56

ว.32882

9

สารานุกรมภูมิปัญญาผ้าไทย

ลข.298455

16-ต.ค.-56

ว.32883

10

ปลาไทย THAI FISH บัญชีทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย เล่มที่ 1

ลข.322146

3-เม.ย.-58

ว.36616

11

ปลาไทย THAI FISH บัญชีทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย เล่มที่ 2

ลข.322147

3-เม.ย.-58

ว.36617

12

ปลาไทย THAI FISH บัญชีทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย เล่มที่ 3

ลข.322148

3-เม.ย.-58

ว.36618

13

บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพพืชดอกพื้นเมือง

ลข.319446

20-ม.ค.-58

ว.36244

14

บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพพืชวงศ์ขิง

ลข.319447

20-ม.ค.-58

ว.36245

15

สารานุกรมภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นไทย 4 ภาค พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)

ลข.319448

20-ม.ค.-58

ว.36246

16

สารานุกรมภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพพื้นบ้าน

ลข.319462

20-ม.ค.-58

ว.36248

17

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: SUMMER HAPPINESS FREE MAGAZINE ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2557

ลข.325720

23-มิ.ย.-58

ว.36908

18

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: NATURE’S TOUCH FREE MAGAZINE ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2557

ลข.325721

23-มิ.ย.-58

ว.36909

19

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: ENERGIZE THE EARTH FREE MAGAZINE ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ต.ค. 2557-ม.ค.2558

ลข.325722

23-มิ.ย.-58

ว.36910

20

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: MIRACLE OF MARINE FREE MAGAZINE ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย. 2558

ลข.325723

23-มิ.ย.-58

ว.36911

21

หนังสือการปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรชีวภาพเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ลข.329796

28-ก.ย.-58

ว.37507

22

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: FOREST IN MY MIND ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เม.ย.-ก.ค. 2558

ลข.329770

25-ก.ย.-58

ว.37503

23

โครงการสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (ความงามด้วยภูมิปัญญาไทย)

ลข.331107

15-ต.ค.-58

ว.37763

24

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: Urban Biodiversity ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ก.ค. – ส.ค. 2558

ลข.332262

3-พ.ย.-58

ว.37992

25

เพลงโครงการ Bio Gang

ลข.334641

28-ธ.ค.-58

ด.187863

26

คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา

ลข.334722

30-ธ.ค.-58

ว.38285

27

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: SEE YOU IN THE NORTHERN ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พ.ย. 2558 – ม.ค. 2559

ลข.337508

29 ก.พ.59

ว.38536

28

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: Change for new life ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.พ.-เม.ย. 2559

ลข.339879

28-เม.ย.-59

ว.38929

29

หนังสือโมเดิร์นเทรด มาร์เก็ต Modern Trade Market

ลข.339953

29-เม.ย.-59

ว.38938

30

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN: Change for new life ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พ.ค.-ก.ค. 2559

ลข.346718

23-ก.ย.-59

ว.39587

31

คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ สพภ. 

ลข.351944

6-มี.ค.-60

ว.40406

32

บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

ลข.353062

30-มี.ค.-60

ว.40455

33

บัญชีรายการฯ สัตว์เลื่อยคลานไทย ๑

ลข.353060

30-มี.ค.-60

ว.40456

34

บัญชีรายการฯ สัตว์เลื่อยคลานไทย ๒

ลข.353061

30-มี.ค.-60

ว.40457

35

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN : VOL.1 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560

ลข.355515

21-มิ.ย.-60

ว.40661

36

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN : VOL.2 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน  2560

ลข.355516

21-มิ.ย.-60

ว.40662

37

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN : VOL.3 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

ลข.355517

21-มิ.ย.-60

ว.40406

38

คู่มือการทำผ้าย้อมคราม

ลข.356047

6-ก.ค.-60

ว.40455

39

หนังสือป่าครอบครัว:นวัตกรรมทางสังคมเพื่อชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ

ลข.356048

6-ก.ค.-60

ว.40456

40

หนังสือแนวทางการสร้างป่าครอบครัว

ลข.356049

6-ก.ค.-60

ว.40457

41

การดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับไผ่เชิงพาณิชย์

ลข.358887

15 ก.ย. 60

ว.40661

42

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN : VOL.4 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

ลข.358888

15-ก.ย.-60

ว.40662

43

หนังสือการประเมินมูลค่าระบบนิเวศ

ลข.362272

19 ม.ค. 61

ว. 41042

44

BANANA กล้วย โอกาส และศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ลข.362273

19 ม.ค. 61

ว. 41043

45

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN : VOL.1 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

364100

14 มี.ค. 61

ว. 41275

46

บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

364101

14 มี.ค. 61

ว. 41276

47

BEDO MAGAZINE FUTURE OF THE ORIGIN : สร้างมูลค่าจากคุณค่า  ป่าครอบครัว  VOL.2 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2561

366859

31 พ.ค. 61

ว. 41553

48

บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพมอลลัสกาในประเทศไทย ทากเปลือย

366858

31 พ.ค. 61

ว. 41552

49

บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพมอลลัสกาในประเทศไทย หมึก

366857

31 พ.ค. 61

ว. 41551


ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561

กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา


เอกสารเผยแพร่

1. หนังสือแสดงเจตจำนงใช้ประโยชน์จากผลงาน สพภ. กรณีเชิงพาณิชย์
2. หนังสือแสดงเจตจำนงใช้ประโยชน์จากผลงาน สพภ. กรณีเชิงวิชาการ