นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์

เกี่ยวกับเรา

18 กรกฎาคม 2561

1581

นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์

นางสาวนิลุบล  เครือนพรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงิน
วัน เดือน ปีเกิด :
18 มกราคม 2496  อายุ 67 ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563 เป็นต้นไป 
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(นอกจากการเป็นคณะกรรมการ สพภ.)

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
• กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)
• รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (พ.ศ. 2554 - 2556)
• ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (พ.ศ. 2552 - 2554)
• ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 (พ.ศ. 2551 - 2552)
• ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการและบริหารทั่วไป (พ.ศ. 2550 - 2551)
• ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 (พ.ศ. 2550 – 2550)
• ผู้เชี่ยวชาญการงบประมาณเพื่อการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ. 2548 – 2550)
• ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ 4 (พ.ศ. 2545 – 2548)
• ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเทคโนโลยี (พ.ศ. 2545 – 2545)
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ (พ.ศ. 2543 – 2545)