น.ส.นิลุบล เครือนพรัตน์

เกี่ยวกับเรา

18 กรกฎาคม 2561

780

น.ส.นิลุบล เครือนพรัตน์

น.ส.นิลุบล  เครือนพรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันเกิด :  18 มกราคม 2496  อายุ : 66  ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร สพภ. : กรรมการทรงคุณวุฒิ สาขา การเงิน
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ  สังกัดสำนักงบประมาณ
สถานที่ทำงาน : -


ประวัติการศึกษา
2517  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2538  ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2538  หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น  สำนักงบประมาณ
2546  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รุ่นที่ 2 (นบก.2)  ทบวงมหาวิทยาลัย
2547  หลักสูตรอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการสำนักงบประมาณ ระดับ 8  สำนักงบประมาณ

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
2551-2552  ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ
2
2552-2554  ที่ปรึกษาสำนักบประมาณ  สำนักงบประมาณ
2554-2556  รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงบประมาณ
2556-ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง
2548  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 10 ) สำนักงานศาลยุติธรรม   
2550  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 56 วิทยาลัยนักบริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

กรรมการภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ

ร่วมเป็นกรรมการ/ อนุกรรมการในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในหน่วยงานต่างๆ เช่น
1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ   

ร่วมเป็นกรรมการ/ อนุกรรมการขององค์การมหาชน ได้แก่    
1. คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (เข้ารับตำแหน่ง 7 พฤษภาคม 2556)
2. คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ร่วมเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
1. กรรมการบริหารกิจการของงอค์การสวนยาง  (เข้ารับตำแหน่ง  9 เมษายน 2556)
2. กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  (เข้ารับตำแหน่ง 28 ตุลาคม 2558) 

ผลงานริเริ่มที่สำคัญในการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานอื่นๆ  
1. การบูรณาการแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  
2. ผลงานทางวิชาการ  
- แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประเภทสระน้ำ (ปี 2552)    
- เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   (ปี 2552)