นายดนุชา พิชยนันท์

เกี่ยวกับเรา

6 กรกฎาคม 2561

3812

นายดนุชา พิชยนันท์

นายดนุชา พิชยนันท์

(เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

กรรมการ


วัน เดือน ปีเกิด 5 สิงหาคม 2513  อายุ 53 ปี
ตำแหน่งในคณะกรรมการ สพภ. : กรรมการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน : เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.S. Engineering Management, George Washington University, USA

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง

• อบรม “Director Certification Program (DCP)” รุ่นที่ 211/2558
• อบรม “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 7/2559
• อบรม “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน” (วพน.) รุ่นที่ 10
• อบรม “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง” (ปปร.23) สถาบันพระปกเกล้า  

กรรมการภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ

• กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช)