ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์

เกี่ยวกับเรา

6 กรกฎาคม 2561

1298

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
(เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

กรรมการ


เกิดวันที่ 23 กรกฎาคม 2503  อายุ 59 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบัน : เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ทำงาน : 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท Master of Public Administration, Pi Alpha Alpha (National Honor Society for Public Affairs and Administration), Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทํางาน

• พ.ศ. 2531-2536 อาจารย์ประจคระรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2536-2539 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2539-2543 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2543-2545 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  
• พ.ศ. 2545-2556 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)    
• พ.ศ. 2556-2557 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
• พ.ศ. 2557-30 ก.ย. 2559 ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
• 1 ต.ค. 2559-29 มิ.ย. 2561 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
• 29 มิ.ย. 2561-ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญในปัจจุบัน

• กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชาการพลเรือนในถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
• ที่ปรึกษาคระกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรม (องค์การมหาชน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)
• กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ