พนักงานจ้างเหมาบริการ

เกี่ยวกับเรา

19 เมษายน 2561

3015

พนักงานจ้างเหมาบริการ

เลขานุการ

นางสาวชฎาพร ยอดแก้ว

เลขารองผู้อำนวยการ

กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน

ว่าง

งานธุรการ

กลุ่มกิจการอำนวยการ

นางสาวประภาพร เกิดเกตุปิ่น

บริหารงานทั่วไป

นางสาวณิชา หระดี

บริหารงานทั่วไป

นางสาวนูรุลฮูดา วาแม

งานบัญชี

นางสาวจินตกาญจน์ อุ่นจิตร

งานการเงิน

นางสาวศิริกานต์ กล่าวกระโทก

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นางสาวบุญยนุช น้อยสารี

จัดการสินค้าและจำหน่ายสินค้างาน Event

นางสาวอรพรรณ ไพรศรี

ประชาสัมพันธ์และการตลาด

นายยุทธภัทร แย้มทรัพย์

ประสานงาน ติดตาม กิจกรรมการสร้าง การรับรู้ Bio Economy

นางสาววีรวรรณ ติงสะ

พนักงานขาย จัดกิจกรรมและบริหารจัดการร้านฟ้าใสแกลอรี่

นางสาวลักขณา อาจแก้ว

พนักงานดำเนินงานค้นคว้าข้อมูลโครงการ BEDO Concept SMBEs

นางสาวกัลยา บุษมงคล

พนักงานติดตามประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ/บริการจากทรัพยากรชีวภาพพื้นฐาน

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นายเอ็กซ์ สุทธิละออง

ผู้ประสานงานส่วนกลาง กิจกรรมศูนย์พัฒนาการอนุรักษ์

นางสาววริษฐา หนูชู

ประสานงานส่วนกลาง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาภรณ์ อินสว่าง

ผู้ประสานงานส่วนกลาง กิจกรรมแผนที่เศรษฐกิจชุมชน

นางสาวเบญจวรรณ มุสิด

ผู้ประสานงานส่วนกลาง กิจกรรมแผนที่เศรษฐกิจชุมชน

นางสาวสุวัลญา สง่าแสง

ผู้ประสานงานกิจกรรมการบริหารจัดการและติดตามกิจกรรมส่วนกลาง

นางสาวสุชาดา อ่อนเมือง

พนักงานประสานงานกิจกรรมส่วนกลาง

กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นางสาวสมใจ คชไพร

ประสานงานส่วนกลางกิจกรรม PES

นางสาวนิลาวัลย์ จินดา

ประสานงานส่วนกลางกิจกรรมเครือข่าย

นางสาวธนาภรณ์ รุ่งยศ

ประสานงานโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ

นายธวัชชัย ทรัพย์มามูล

ผู้ประสานงานส่วนกลางกิจกรรมสร้างเครือข่ายตอบแทนคุณฯ

กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

นางสาววราภรณ์ รอดเจริญ

ประสานงานทั่วไป

นางสาวพัชรี ปะตังเวสา

การสร้างเครือข่ายโครงการ

นางสาวขวัญชนก สินสวนแตง

ประสานงานโครงการบัญชีรายการทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวสุชาดา สีนิล

พนักงานพัฒนาเครื่องมือ Business@Biodiversity

นางสาวกำไล เรียนหัตถกรรม

พนักงานประสานงานโครงการบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววนัสนันท์ สิทธิรังษีนภา

พัฒนาและดูแลเว็บไซต์

นางสาวจริยา กลิ่นหอม

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นางสาวสุนิษา ดาวเรือง

ดูแลและพัฒนาสื่อออนไลน์

นางสาวไพลิน เกิดจาด

รวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเข้าระบบฐานข้อมูล พื้นที่ดอนหอยหลอดและคุ้งบางกะเจ้า

กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

นายอนุรักษ์ ฝ่ายทอง

บริการดำเนินงานด้านคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการประโยชน์

นางสาวชนิกานต์ กาญจนสมจิตต์

พนักงานกิจกรรมคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารผลประโยชน์

กลุ่มกิจการกฎหมาย

นายภีศเดช วงศ์สุริยะรัศมี

งานนิติกร จัดทำสัญญา และบันทึกข้อตกลง

นางสาวณัฐฐพัชร์ นาคประเสริฐ

พนักงานบริการงานนิติกร

สำนักงานประสานงานโครงการวิจัย (สพภ.-วช.)

นางวรรณี วงศ์ไทย

บริหารทั่วไป

นางณัฐญา เอี้ยวสกุล

บริการงานบัญชี

นางสาวมาซีเตาะห์ เชื้อผู้ดี

บริการประสานงาน

นางสาวชลิตา ชูนาค

บริการประสานงาน

นางสุมาลี ปกป้อง

บริการงานบัญชี

นายเกียรติศักดิ์ พูลคุณานุกูร

ประสานงานโครงการประจำสำนักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม

นายทศพล นามปัญญา

พนักงานจ้างเหมาบริการบริหารงานทั่วไป (สพภ.วช.)

นางสาวนันทยา ทองแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการประสานงานโครงการประจำ สพภ.วช.