พนักงานจ้างเหมาบริการ

เกี่ยวกับเรา

19 เมษายน 2561

5085

พนักงานจ้างเหมาบริการ

เลขานุการ

นางสาวชฎาพร ยอดแก้ว

เลขารองผู้อำนวยการ

กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน

นางสาวณัฐพร เซี่ยงฉี

งานสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มกิจการอำนวยการ

นางสาวประภาพร เกิดเกตุปิ่น

บริหารงานทั่วไป

นางสาวนูรุลฮูดา วาแม

งานบัญชี

นางสาวศิริกานต์ กล่าวกระโทก

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ว่าที่ ร.ต.ปวีณวัชร นวรัญธร

งานแผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล

นางสาวสิริมา ไทยภักดี

งานพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคคล และงานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นางสาววิลาวัลย์ ชาญณรงค์

ผู้ประสานงานโครงการ GEF 7

กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นางสาวบุญยนุช น้อยสารี

จัดการสินค้าและจำหน่ายสินค้างาน Event

นายยุทธภัทร แย้มทรัพย์

ประสานงาน ติดตาม กิจกรรมการสร้าง การรับรู้ Bio Economy

นางสาววีรวรรณ ติงสะ

พนักงานขาย จัดกิจกรรมและบริหารจัดการร้านฟ้าใสแกลอรี่

นางสาวลักขณา อาจแก้ว

พนักงานดำเนินงานค้นคว้าข้อมูลโครงการ BEDO Concept SMBEs

นางสาวกัลยา บุษมงคล

พนักงานติดตามประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ/บริการจากทรัพยากรชีวภาพพื้นฐาน

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นายเอ็กซ์ สุทธิละออง

ผู้ประสานงานส่วนกลาง กิจกรรมศูนย์พัฒนาการอนุรักษ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาภรณ์ อินสว่าง

ผู้ประสานงานส่วนกลาง กิจกรรมแผนที่เศรษฐกิจชุมชน

นางสาวสุชาดา อ่อนเมือง

พนักงานประสานงานกิจกรรมส่วนกลาง

นางสาวดวงใจ แสนราชา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นางสาวสมใจ คชไพร

ประสานงานส่วนกลางกิจกรรม PES

นางสาวนิลาวัลย์ จินดา

ประสานงานส่วนกลางกิจกรรมเครือข่าย

นายธวัชชัย ทรัพย์มามูล

ผู้ประสานงานส่วนกลางกิจกรรมสร้างเครือข่ายตอบแทนคุณฯ

กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

นางสาววราภรณ์ รอดเจริญ

ประสานงานทั่วไป

นางสาวพัชรี ปะตังเวสา

การสร้างเครือข่ายโครงการ

นางสาวขวัญชนก สินสวนแตง

ประสานงานโครงการบัญชีรายการทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวสุชาดา สีนิล

พนักงานพัฒนาเครื่องมือ Business@Biodiversity

นายฉัตรชัย อินทันแก้ว

งานประจำกลุ่มกิจการ

นางสาวปัทมพร เลิศลิมชลาลัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววนัสนันท์ สิทธิรังษีนภา

พัฒนาและดูแลเว็บไซต์

นางสาวจริยา กลิ่นหอม

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นางสาวสุนิษา ดาวเรือง

ดูแลและพัฒนาสื่อออนไลน์

นางสาวไพลิน เกิดจาด

จัดทำและออกแบบสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ฯ

นางสาวณพิชญา เชิญพันธกุล

งานดูแลระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

นายอนุรักษ์ ฝ่ายทอง

บริการดำเนินงานด้านคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการประโยชน์

นางสาวชนิกานต์ กาญจนสมจิตต์

พนักงานกิจกรรมคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารผลประโยชน์

กลุ่มกิจการกฎหมาย

นางสาวณัฐฐพัชร์ นาคประเสริฐ

พนักงานบริการงานนิติกร

นางสาวณิชา หระดี

บริหารงานทั่วไป

สำนักงานประสานงานโครงการวิจัย (สพภ.-วช.)

นางวรรณี วงศ์ไทย

บริหารทั่วไป

นางณัฐญา เอี้ยวสกุล

บริการงานบัญชี

นางสาวมาซีเตาะห์ เชื้อผู้ดี

บริการประสานงาน

นางสาวชลิตา ชูนาค

บริการประสานงาน

นางสุมาลี ปกป้อง

บริการงานบัญชี

นางสาวนันทยา ทองแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการประสานงานโครงการประจำ สพภ.วช.

นายอาชวิน สุขสว่าง

พนักงานจ้างเหมาบริการประสานงานโครงการประจำ สพภ.วช.