หนังสือที่น่าสนใจ

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

27 มีนาคม 2561

2524

หนังสือที่น่าสนใจ

ชุดสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ราคา 4,500 บาท ประกอบด้วยหนังสือสารานุกรม จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภูมิปัญญาข้าวไทย 2. สารานุกรมภูมิปัญญาผ้าไทย 3. สารานุกรมภูมิปัญญาการใช้ยาสมุนไพรไทย 4. สารานุกรมภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นไทย 4 ภาค
...................................................................................
หนังสือสารานุกรมภูมปัญญาอาหารท้องถิ่นไทย 4 ภาค ราคา 1,250 บาท
...................................................................................
หนังสือสารานุกรมภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพพื้นบ้าน ราคา 1,250 บาท
...................................................................................
สารานุกรมภูมิปัญญาผ้าไทย ราคา 990 บาท ประกอบด้วย ข้อมูลภูมิปัญญาผ้าไทย ผ้าทอพื้นบ้านของไทย วัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้า และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทอผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า ผ้ากับวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
...................................................................................

หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (รา) ราคา 699 บาท

ประกอบด้วย ความสำคัญและการจัดจำแนกราตามระบบนิเวศในประเทศไทย คุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรา ทรัพย์สินชีวภาพรา มีข้อมูลสายพันธ์รากว่า 400 ชนิด

...................................................................................
หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (เห็ด) ราคา 500 บาท

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป ประโยชน์และโทษของเห็ด (การจัดจำแนก ลักษณะทั่วของเห็ดราชั้น Ascomycetes และชั้น Basidiomycetes การเก็บเห็ดและการศึกษาเห็ดในธรรมชาติ การผลิตเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดที่สำคัญทางอุตสาหกรรม เห็ดที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม เห็ดที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศ เห็ดที่เป็นโทษ) ตอนที่ 2 คุณค่าทางเศรษฐกิจของเห็ด ตอนที่ 3 รายชื่อเห็ดที่มีรายงานการพบในประเทศไทย ตอนที่ 4 ทรัพย์สินชีวภาพ เห็ด 300 ชนิด

...................................................................................

หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (พืชดอกพื้นเมือง) ราคา 500 บาท

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ความสำคัญและการปลูกเลี้ยงพืชดอกพื้นเมืองในประเทศไทย (ประวัติของพืชดอกพื้นเมืองในประเทศไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจำแนกพืชดอกพื้นเมือง การขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง และการดูแลรักษา โรค แมลง และการป้องกันกำจัด) ตอนที่ 2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ (คุณค่าทางเศรษฐกิจ) ตอนที่ 3 ทรัพย์สินชีวภาพพืชดอกพื้นเมือง (พืชดอกพื้นเมืองของไทย) มีข้อมูลพืชดอกพื้นเมือง 200 ชนิด

...................................................................................
หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (ขิง) ราคา 500 บาท

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ความสำคัญและการปลูกเลี้ยงพืชวงศ์ขิงในประเทศไทย (ประวัติการศึกษาอนุกรมวิธานพืชวงศ์ขิงในประเทศไทย ลักษณะประจำของพืชวงศ์ขิง การจำแนกพืชวงศ์ขิง การขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง และการดูแลรักษา โรค แมลง และการป้องกันกำจัด) ตอนที่ 2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ (คุณค่าทางเศรษฐกิจ) ตอนที่ 3 ทรัพย์สินชีวภาพพืชวงศ์ขิง (พืชวงศ์ขิงของไทย) มีข้อมูลพืชวงศ์ขิงพันธุ์ป่า 150 ชนิด และพันธุ์ลูกผสมและพันธุ์คัดเลือก 50 พันธุ์

...................................................................................

หนังสือบัญชีทรัยากรชีวภาพของประเทศไทย (ปลาไทย) ราคา 1,500 บาท

การรวบรวมรายชื่อปลา ปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็ม และปลาน้ำกร่อยที่พบในประเทศไทย (ยกเว้นปลาสวยงามที่นำเข้าจากต่างประเทศ) และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธาน และมีโครงสร้างข้อมูลตรงตามทีี่คณะอนุกรรมการจัดทำ บัญชีรายการทรัยพ์สินชีวภาพด้านสัตว์น้ำได้กำหนด เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 2,200 ชนิด

 ...................................................................................
book070717_0

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์เลื้อยคลานไทย (Reptiles Of Thailand) ราคา 1,500 บาท (1 ชุดมี 2 เล่ม)

จัดรวบรวมเป็นรายละเอียดแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลที่จัดเรียงตามระบบอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลด้านการแพร่กระจาย การพบครั้งแรก นิเวศวิทยา และถิ่นที่อยู่อาศัย สถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเป็นแหล่งที่ยืนยันข้อมูลบัญชีทรัพยากรชีวภาพด้านสัตว์เลื้อยคลานไทย ปัจจุบันรวบรวมข้อมูลได้ 418 ชนิด

 ...................................................................................

book0707171_1

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians Of Thailand) ราคา 500 บาท

จัดรวบรวมเป็นรายละเอียดแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลที่จัดเรียงตามระบบอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลด้านการแพร่กระจาย การพบครั้งแรก นิเวศวิทยา และถิ่นที่อยู่อาศัย สถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเป็นแหล่งที่ยืนยันข้อมูลบัญชีทรัพยากรชีวภาพด้านสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย ปัจจุบันรวบรวมข้อมูลได้ 175 ชนิด

 ...................................................................................