หนังสือที่น่าสนใจ

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

27 มีนาคม 2561

3990

หนังสือที่น่าสนใจ

ชุดสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (BOX SET) ราคา 4,500 บาท

ประกอบด้วยหนังสือสารานุกรม จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภูมิปัญญาข้าวไทย 2. สารานุกรมภูมิปัญญาผ้าไทย 3. สารานุกรมภูมิปัญญาการใช้ยาสมุนไพรไทย 4. สารานุกรมภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นไทย 4 ภาค

...................................................................................
สารานุกรมภูมปัญญาอาหารท้องถิ่นไทย 4 ภาค ราคา 1,250 บาท
...................................................................................
สารานุกรมภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพพื้นบ้าน ราคา 1,250 บาท
...................................................................................

สารานุกรมภูมิปัญญาผ้าไทย ราคา 990 บาท

ประกอบด้วย ข้อมูลภูมิปัญญาผ้าไทย ผ้าทอพื้นบ้านของไทย วัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้า และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทอผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า ผ้ากับวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย

...................................................................................

หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (รา) ราคา 699 บาท

ประกอบด้วย ความสำคัญและการจัดจำแนกราตามระบบนิเวศในประเทศไทย คุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรา ทรัพย์สินชีวภาพรา มีข้อมูลสายพันธ์รากว่า 400 ชนิด

...................................................................................

หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (พืชดอกพื้นเมือง) ราคา 500 บาท

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ความสำคัญและการปลูกเลี้ยงพืชดอกพื้นเมืองในประเทศไทย (ประวัติของพืชดอกพื้นเมืองในประเทศไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจำแนกพืชดอกพื้นเมือง การขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง และการดูแลรักษา โรค แมลง และการป้องกันกำจัด) ตอนที่ 2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ (คุณค่าทางเศรษฐกิจ) ตอนที่ 3 ทรัพย์สินชีวภาพพืชดอกพื้นเมือง (พืชดอกพื้นเมืองของไทย) มีข้อมูลพืชดอกพื้นเมือง 200 ชนิด

...................................................................................
หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (พืชวงศ์ขิง) ราคา 500 บาท

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ความสำคัญและการปลูกเลี้ยงพืชวงศ์ขิงในประเทศไทย (ประวัติการศึกษาอนุกรมวิธานพืชวงศ์ขิงในประเทศไทย ลักษณะประจำของพืชวงศ์ขิง การจำแนกพืชวงศ์ขิง การขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง และการดูแลรักษา โรค แมลง และการป้องกันกำจัด) ตอนที่ 2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ (คุณค่าทางเศรษฐกิจ) ตอนที่ 3 ทรัพย์สินชีวภาพพืชวงศ์ขิง (พืชวงศ์ขิงของไทย) มีข้อมูลพืชวงศ์ขิงพันธุ์ป่า 150 ชนิด และพันธุ์ลูกผสมและพันธุ์คัดเลือก 50 พันธุ์

...................................................................................

หนังสือบัญชีทรัยากรชีวภาพของประเทศไทย (ปลาไทย) (BOX SET) ราคา 1,500 บาท

การรวบรวมรายชื่อปลา ปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็ม และปลาน้ำกร่อยที่พบในประเทศไทย (ยกเว้นปลาสวยงามที่นำเข้าจากต่างประเทศ) และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธาน และมีโครงสร้างข้อมูลตรงตามทีี่คณะอนุกรรมการจัดทำ บัญชีรายการทรัยพ์สินชีวภาพด้านสัตว์น้ำได้กำหนด เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 2,200 ชนิด

 ...................................................................................
book070717_0

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์เลื้อยคลานไทย (Reptiles Of Thailand) (BOX SET) ราคา 1,500 บาท (1 ชุดมี 2 เล่ม)

จัดรวบรวมเป็นรายละเอียดแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลที่จัดเรียงตามระบบอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลด้านการแพร่กระจาย การพบครั้งแรก นิเวศวิทยา และถิ่นที่อยู่อาศัย สถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเป็นแหล่งที่ยืนยันข้อมูลบัญชีทรัพยากรชีวภาพด้านสัตว์เลื้อยคลานไทย ปัจจุบันรวบรวมข้อมูลได้ 418 ชนิด

 ...................................................................................

book0707171_1

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians Of Thailand) ราคา 500 บาท

จัดรวบรวมเป็นรายละเอียดแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลที่จัดเรียงตามระบบอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลด้านการแพร่กระจาย การพบครั้งแรก นิเวศวิทยา และถิ่นที่อยู่อาศัย สถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเป็นแหล่งที่ยืนยันข้อมูลบัญชีทรัพยากรชีวภาพด้านสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย ปัจจุบันรวบรวมข้อมูลได้ 175 ชนิด

 ...................................................................................

book0707171_1

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศไทย  ราคา 890 บาท

โดยหนังสือเล่มนี้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานชีววิทยาและนิเวศของแมลง การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของแมลงกลุ่มต่างๆ ที่คัดเลือกที่มีในประเทศไทย ตลอดจนการนำมาใช้ประโยชน์และแนวทางการวิจัยและพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ที่ได้จากการสำรวจในภาคสนามและข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ที่ได้จากเอกสารวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการเผยแพร่และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมเป็นจำนวนชนิดทั้งสิ้น 359 ชนิด  และได้อธิบายรายละเอียดของแมลงแต่ละชนิดตามหลักการทางอนุกรมวิธาน ซึ่งมีรายละเอียดของชื่อวิทยาศาสตร์ของชนิด ชื่อพ้อง ลักษณะอนุกรมวิธานที่สำคัญ นิเวศและชีววิทยา เป็นต้น

 ...................................................................................

book0707171_1

หนังสือกล้วย โอกาส และศักยภาพทางเศรษฐกิจ ราคา 1,020 บาท

โดยหนังสือเล่มนี้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลฐานชีวภาพกล้วยที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านพฤกษศาสตร์ (Morphological Characteristics) ด้านการเกษตร (Horticultural Characteristics) และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่ปลูก แหล่งที่พบ ข้อมูลการตลาด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษา การผลิต เศรษฐกิจ และการลงทุนได้ อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยเชิงเศรษฐกิจ และเพิ่ม ทางเลือกให้กับเกษตรกรและโอกาสทางการค้ามากยิ่งขึ้น

 ...................................................................................

book0707171_1

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพมอลลัสกาในประเทศไทย (หมึก) ราคา 359 บาท

โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำทุกชนิดมารวบรวมจัดเป็นรายละเอียดแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลที่จัดเรียงตามระบบอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลด้านการแพร่กระจาย การพบครั้งแรก นิเวศวิทยาและถิ่นอาศัย สถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง และตัวบุคคลที่ศึกษาวิจัยชนิดนี้ ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเป็นแหล่ง ที่ยืนยันข้อมูล ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการศึกษาค้นคว้าในอนาคตในกลุ่มสัตว์นี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับการรวบรวมในงานนี้พบว่าประเทศไทยมีรายงานจำนวน 109 ชนิด

 ...................................................................................

book0707171_1

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพมอลลัสกาในประเทศไทย (หอยสองฝาน้ำจืด) ราคา 300 บาท

โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำทุกชนิดมารวบรวมจัดเป็นรายละเอียดแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลที่จัดเรียงตามระบบอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลด้านการแพร่กระจาย การพบครั้งแรก นิเวศวิทยาและถิ่นอาศัย สถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง และตัวบุคคลที่ศึกษาวิจัยชนิดนี้ ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเป็นแหล่ง ที่ยืนยันข้อมูล ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการศึกษาค้นคว้าในอนาคตในกลุ่มสัตว์นี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับการรวบรวมในงานนี้พบว่าประเทศไทยมีรายงานจำนวน 106 ชนิด

 ...................................................................................

book0707171_1

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพมอลลัสกาในประเทศไทย (หอยจิ๋วทะเล) ราคา 360 บาท


 ...................................................................................

book0707171_1

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพมอลลัสกาในประเทศไทย (หอยทากเปลือย) ราคา 440 บาท

โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำทุกชนิดมารวบรวมจัดเป็นรายละเอียดแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลที่จัดเรียงตามระบบอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลด้านการแพร่กระจาย การพบครั้งแรก นิเวศวิทยาและถิ่นอาศัย สถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง และตัวบุคคลที่ศึกษาวิจัยชนิดนี้ ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเป็นแหล่ง ที่ยืนยันข้อมูล ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการศึกษาค้นคว้าในอนาคตในกลุ่มสัตว์นี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับการรวบรวมในงานนี้พบว่าประเทศไทยมีรายงานจำนวน 214 ชนิด

 ...................................................................................

book0707171_1

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพมอลลัสกาในประเทศไทย (หอยทากบก) ราคา 642 บาท

โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำทุกชนิดมารวบรวมจัดเป็นรายละเอียดแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลที่จัดเรียงตามระบบอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลด้านการแพร่กระจาย การพบครั้งแรก นิเวศวิทยาและถิ่นอาศัย สถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง และตัวบุคคลที่ศึกษาวิจัยชนิดนี้ ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเป็นแหล่ง ที่ยืนยันข้อมูล ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการศึกษาค้นคว้าในอนาคตในกลุ่มสัตว์นี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับการรวบรวมในงานนี้พบว่าประเทศไทยมีรายงานจำนวน 632 ชนิด

 ...................................................................................

book0707171_1

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพมอลลัสกาในประเทศไทย (หอยฝาเดียวน้ำจืด) ราคา 263 บาท

โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำทุกชนิดมารวบรวมจัดเป็นรายละเอียดแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลที่จัดเรียงตามระบบอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลด้านการแพร่กระจาย การพบครั้งแรก นิเวศวิทยาและถิ่นอาศัย สถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง และตัวบุคคลที่ศึกษาวิจัยชนิดนี้ ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเป็นแหล่ง ที่ยืนยันข้อมูล ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการศึกษาค้นคว้าในอนาคตในกลุ่มสัตว์นี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับการรวบรวมในงานนี้พบว่าประเทศไทยมีรายงานจำนวน 281 ชนิด

 ...................................................................................

book0707171_1

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพมอลลัสกาในประเทศไทย (หอยสองฝาทะเล) ราคา 640 บาท

โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำทุกชนิดมารวบรวมจัดเป็นรายละเอียดแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลที่จัดเรียงตามระบบอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลด้านการแพร่กระจาย การพบครั้งแรก นิเวศวิทยาและถิ่นอาศัย สถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง และตัวบุคคลที่ศึกษาวิจัยชนิดนี้ ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเป็นแหล่ง ที่ยืนยันข้อมูล ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการศึกษาค้นคว้าในอนาคตในกลุ่มสัตว์นี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับการรวบรวมในงานนี้พบว่าประเทศไทยมีรายงานจำนวน 516 ชนิด

 ...................................................................................

book0707171_1

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพมอลลัสกาในประเทศไทย (กลุ่มหอยฝาเดียวทะเล) ราคา 535 บาท

โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำทุกชนิดมารวบรวมจัดเป็นรายละเอียดแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลที่จัดเรียงตามระบบอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลด้านการแพร่กระจาย การพบครั้งแรก นิเวศวิทยาและถิ่นอาศัย สถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง และตัวบุคคลที่ศึกษาวิจัยชนิดนี้ ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเป็นแหล่ง ที่ยืนยันข้อมูล ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการศึกษาค้นคว้าในอนาคตในกลุ่มสัตว์นี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับการรวบรวมในงานนี้พบว่าประเทศไทยมีรายงานจำนวน 666 ชนิด

 ...................................................................................