โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (อพ.สธ.-สพภ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (อพ.สธ.-สพภ.)

6 มีนาคม 2561

3912

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (อพ.สธ.-สพภ.)
          เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระราชทานพระราชานุญาต โดยท่านเลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อำนวยการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ลงนามในประกาศที่ อพ.สธ. 01/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มีกิจกรรมที่ อพ.สธ.-สพภ. ร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดังนี้