ข้อมูลชุมชน

ตำบลพังแดง

ชื่อของชุมชน

ตำบลพังแดง
ตำบล: พังแดง   อำเภอ: ดงหลวง   จังหวัด: มุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา


ตำบลพังแดงเป็นตำบลที่ชนเผ่าบรูอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ในอดีตนั้นเคยชนเผ่าดังกล่าวมีถิ่นฐานอยู่ที่ สปป.ลาว ที่เมืองสิบสองภูไท  เมืองสาละวันคำทอง ทางภาคเหนือของลาว และอพยพมาอยู่ที่บ้านนางฟ้า บ้านนาจาน ในยุคที่เกิดสงครามได้แตกบ้านแตกเมือง แล้วย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสกลนคร บริเวณหนองหาน ต่อมาก็ได้อยพยพออก ก่อนที่หนองหานจะล่ม ตามตำนานผาแดงนางไอ่โดยย้ายไปอยู่อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านผึ้ง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม แต่ทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านโดนผึ้งต่อยโดยที่มองไม่เห็นตัวผึ้งที่ต่อยเลย จึงทำให้อยู่ไม่ได้ ต้อย้ายกลับไปฝั่งลาวอีกครั้ง อยู่ที่ฝั่งลาวได้ประมาณ 2-3 ปี ก็ได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านป่าคอง บ้านหนองบัว จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนั้นก็ย้ายไปอยู่บ้านเหล่า บ้านแมดนาท่ม มาอยู่ที่บ้านป่ากล้วย บ้านพังคอง จังหวัดมุกดาหารและต่อมาอพยพมาอยู่ที่บ้านโพน ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี และย้ายมาอยู่ที่บ้านนาฉลาด  บ้านนาขี้มิ้น โดยมีหัวหน้าครอบครัว 3 ครัวเรือนเดินทางไปหาของป่า หาฟืนมาก่อไฟ  จับได้หางแลน(เป็นสัตว์คล้ายตัวเงินตัวทอง)พอจะไปหาก้อนหินมาเป็นก้อนเส้า(สำหรับวางหม้อ)มือก็จับได้เต่า พอไปเอาน้ำมาหุงต้มในน้ำก็มีปลามากมาย จึงกลับมาชักชวนคนในหมู่บ้านมาตั้งหลักแหล่งที่บ้านนาหลัก จนกระทั่งเกิดโรคระบาดขึ้น ตาแสง  เชื้อคำฮด ที่เป็นรู้จักให้การนับถือนั้นได้พาชาวบ้านบางส่วนแยกตัวออกมาตั้งหมู่บ้านใหม่ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านนาหลัก นอกจากนั้นก็แยกไปอยู่บ้านโคกภูน้อย บ้านนาตาผุย บ้านหนองหมู โดยมีตาผาง มาอยู่เป็นคนแรก ครั้งแรกมี 14 ครัวเรือน บางคุ้มแตกไปอยู่เป็นบ้านพังแดง และใกล้เคียง เช่น บ้านหนองหมู ที่เรียกหนองหมูเนื่องจากมีหมูป่าจำนวนมากชอบลงมาหากินเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์บริเวณหนองน้ำ บางกลุ่มก็ย้ายไปอยู่บ้านหนองติ้ว บ้านโพนสว่าง บ้านหนองคลอง บ้านห้วยเลา และบ้านมะนาว ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน การประกอบอาชีพ คือปลูกข้าวไร่ พันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ ข้าวดอแดง ข้าวกะแสน ต่อมาปี 2519 พันธุ์ข้าวสมัยใหม่เริ่มเข้ามา ข้าวพันธุ์เก่าก็หดหายไปในที่สุด

ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์


ชุมชนตำบลพังแดงเป็นชุมชนที่มีเทือกเขาภูพานล้อมรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ชุมชนตั้งอยู่ระหว่างร่องเขา มีพื้นที่ทำกินน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับตำบลอื่นในอำเภอเดียวกัน ซึ่งบางพื้นที่บางแห่งมีความลาดชันไม่เหมาะแก่การปลูกพืช สภาพป่าที่อยู่ใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าพื้นที่อื่น เช่น ไม้ตะเคียน ไม้มะค่าโมง ฯลฯ ของป่าเช่น ผักหวาน สมุนไพร มะขามป้อม สมอไทย หน่อไม้ น้ำผึ้งป่า เห็ดต่างๆป็นต้น และที่สำคัญที่สุดยังเป็นพื้นที่ต้นกำเนิดของลำห้วยสายสำคัญของชุมชน ได้แก่ ห้วยบางทราย เป็นห้วยสายหลักของชุมชน  คนในชุมชนใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพ นอกจากนี้ก็ยังมีสายน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ ห้วยลัก ห้วยอีเลิศ ห้วยเลา  นอกจากนี้ชุมชนพังแดงยังเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางความคิดการเมือง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ลานบิน หลุมหลบภัย สะพานแขวน หน้าผา เป็นต้น  สภาพอากาศ ร้อน ปริมาณน้ำฝนน้อย ฤดูหนาวจะหนาวจัด  สภาพดินเป็นดินที่ราบหุบเขา มีความอุดมสมบูรณ์ พอสมควร    

ข้อมูลด้านสังคม


การศึกษา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 6 แห่ง ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 4 แห่ง สถาบันและองค์กรศาสนา  มีวัดจำนวน 8 แห่ง สำนักสงฆ์ 12 แห่ง โบสถ์ 1 แห่ง การสาธารณสุขมีสถานีอนามัยตำบล 1 แห่ง มีอัตราส้วมราดน้ำ ร้อยละ 90  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสายตรวจประจำตำบล 2 นาย
ส่วนใหญ่คนในชุมชนมีนามสกุล  "เชื้อคำฮด"

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 90  อาชีพหลักคือทำนาทำสวน ทำไร่ อาชีพรองคือหาของป่า จักสาน ทอผ้า ปลูกพืชอายุสั้น ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 23,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  ปัจจุบันนี้เริ่มมีการปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้น

ที่ตั้ง/อาณาเขตชุมชน

ที่ตั้ง ห่างจากตัวอำเภอดงหลวง 26 กิโลเมตร อยู่ระหว่างตำบลหนองแคนและตำบลกกตูม มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
เนื้อที่ตำบลพังแดงมีเนื้อที่ 206,670 ไร่ หรือคิดเป็น 229 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศเป็นที่ราบ 19,350 ไร่ เป็นภูเขา 106,998 ไร่ เป็นพื้นน้ำ 310 ไร่ อื่นๆ 12 ไร่


รูปภาพ:หัวข้อกระทู้ล่าสุดของชุมชนนี้
กลุ่มเว็บบอร์ด พังแดง  รวมทั้งหมด 8  กระทู้
แสดงทั้งหมด...

ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
รวมทั้งหมด 391  หัวข้อ
แสดงทั้งหมด.....


^ ไปบนสุด