ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

กุ้ง...ทะเล

ชื่อท้องถิ่น:กุ้ง...ทะเล
ชื่อสามัญ:-
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ประเภทสัตว์:สัตว์น้ำ
ลักษณะสัตว์:

                 
ลักษณะและนินัยของกุ้งก้ามกราม
กุ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวค่อนข้างกลม หายใจด้วยเหงือก กุ้งเป็นสัตว์เลือดเย็น เจริญเติบโตด้วยการลอดคราบ โดยปกติชอบหลบซ่อนตัวอยูเงียบ ๆ ตามพื้นน้ำหรือในวอกมือด ๆ จะออกหากินในเวลากลางคืน กุ้งกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร เช่น กิน กุ้งด้วยกันเอง ลูกปลา ไส้เดือน สัตว์หน้าดินขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ ข้าว เนื้อมะพร้าวตลอดจนซากสัตว์
กุ้งแบ่งออกเป็น ๒ พวกใหญ่ ๆ คือ กุ้งทะเล อาศัยอยู่ในน้ำเค็ม เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งแช่บ๊วย กุ้งตะกาด เป็นต้น อีกพวกหนึ่งคือ กุ้งน้ำจืด อาศัยอ ยู่ในน้ำจืด ได้แก่ กุ้งก้ามกราม กุ้งกะต่อม และกุ้งฝอย เป็นต้น กุ้งทะเลและกุ้งน้ำจืด

ปริมาณที่พบ:มาก
การใช้ประโยชน์:-
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:
                                                                                           ประโยชน์


                เนื้อมีรสชาติดี เป็นสัตว์เศรษฐกิจ มีการเพาะเลี้ยงกันอย่างกว้างขวาง เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ
 
แหล่งที่พบ:ทะเลน้ำลึก
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
กุ้งก้ามกรามมีถิ่นกำเนิดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ พบในหลายประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา อิ นโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เขมร และเวียดนาม พบอยู่ตามแม่น้ำที่ติดต่อกับทะเล เพราะตัวอ่อนจะต้องอยู่ในน้ำกร่อยระยะหนึ่งแล้วจึงเคลื่อนย้าย ไปอยู่ในน้ำจืด จนโตเต็มวัย
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:น้ำขึ้น
แหล่งที่มาของข้อมูล:วันยาว
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:พุทธรักษา แสนเฮือง
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 10:27:30 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:6202 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด