ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ไส้เดือน

ชื่อท้องถิ่น:ไส้เดือน
ชื่อสามัญ:Earthworm
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ประเภทสัตว์:สัตว์บก-สัตว์เลื้อยคลาน
ลักษณะสัตว์:<strong>ไส้เดือนดิน</strong> (<a title="ภาษาอังกฤษ" href="http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9"><font color="#0645ad">อังกฤษ</font></a>: <span lang="en" xml:lang="en">Earthworm</span>) เป็น<a title="สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง" href="http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87"><font color="#0645ad">สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง</font></a>ใน<a title="ไฟลัม" href="http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1"><font color="#0645ad">ไฟลัม</font></a><a title="แอนเนลิดา" href="http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2"><font color="#0645ad">แอนเนลิดา</font></a> มีลักษณะลำตัวเป็นข้อปล้อง พบได้ทั่วไปในดิน ใต้กองใบไม้ หรือใต้มูลสัตว์<sup class="reference" id="cite_ref-0"><a href="http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99#cite_note-0"><font color="#0645ad">[1</font></a></sup>
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:-
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:พรวนดิน <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="TH" style="font-size: 13pt; color: #003300; font-family: 'Cordia New'">บทบาทของไส้เดือนดินจะถูกมองว่ามีประโยชน์มากกว่ามีโทษต่อมนุษย์ โดยเฉพาะไส้เดือนดินจะมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น โดยการชอนไชทำให้ดินร่วนซุย ทำให้การระบายน้ำและอากาศไปสู่ดินได้ดีขึ้น<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ไส้เดือนดินสามารถชอนไชลงใต้ดินได้ลึกกว่า <st1:metricconverter w:st="on" productid="20 เมตร">20 เมตร</st1:metricconverter> ซึ่งเป็นการไถพรวนทางธรรมชาติ ที่เครื่องกลทางการเกษตรไม่สามารถทำได้ และยังช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยการช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารแก่ดิน นอกจากนี้ยังพบว่าไส้เดือนดินมีประโยชน์ต่อพืชในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้วย สามารถบอกถึงการปนเปื้อนสารเคมีในดิน ด้วยการดูจำนวนของไส้เดือนในดิน ถึงปริมาณความหนาแน่นของประชากรไส้เดือน&nbsp;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></b></p>
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:<span class="mw-headline" id=".E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.AA.E0.B8.B7.E0.B8.9A.E0.B8.9E.E0.B8.B1.E0.B8.99.E0.B8.98.E0.B8.B8.E0.B9.8C">การสืบพันธุ์</span> <p>ฉีดสเปิร์มเข้าอีกตัวหนึ่ง เนี่องจากไส้เดือนดินมี 2 เพศ ในตัวเดียว ตัวเต็มวัยสามารถออกลูกได้ทุกตั<span class="mw-headline" id=".E0.B8.9E.E0.B8.A4.E0.B8.95.E0.B8.B4.E0.B8.81.E0.B8.A3.E0.B8.A3.E0.B8.A1">พฤติกรรม</span></p> <p>ออกลูกเป็นไข่</p> <h2><span class="mw-headline" id=".E0.B8.9A.E0.B8.97.E0.B8.9A.E0.B8.B2.E0.B8.97.E0.B9.83.E0.B8.99.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.9A.E0.B8.9A.E0.B8.99.E0.B8.B4.E0.B9.80.E0.B8.A7.E0.B8.A8">บทบาทในระบบนิเวศ</span></h2> <p>ย่อยจุลินทรีย์</p> <h2><span class="mw-headline" id=".E0.B8.AD.E0.B9.89.E0.B8.B2.E0.B8.87.E0.B8.AD.E0.B8.B4.E0.B8.87">อ้างอิง</span></h2> <div class="references-small"> <ol class="references"> <li id="cite_note-0"><b><a href="http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99#cite_ref-0"><font color="#0645ad">^</font></a></b> ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน ,ไส้เดือนดิน,อาณัฐ ตันโช,สสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,พ.ศ. 2550,หน้า 43</li> </ol> </div>
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:sasinipa chanthaweesaeng
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 9:22:10 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1311 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด