ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นตะขบ

ชื่อท้องถิ่น:ต้นตะขบ
ชื่อสามัญ:-
ชื่อวิทยาศาสตร์:Flacourtia cataphracta Roxb.
ชื่อวงศ์:FLACOURTIACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้พุ่ม
ลักษณะพืช:

ลักษณะทั่วไป :

ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้น

ใบ : มีสีเขียว ลักษณะของใบจะกลมคล้ายกับใบพุทรา

ผล : เป็นลูกกลม ๆ โตขนาดเท่ากับลูกพุทรา มีรสหวานแต่จะฝาดเล็กน้อย ผลสุกมีสีแดงอม ดำ

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:ทัวไป
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&imgurl=http://www.rd1677.com/backoffice/PicUpdate/42121.jpg&imgrefurl=http://www.rd1677.com/rd_sarabury/top_sarabury.php%3Fid%3D42121&usg=__yKR5LJvJZKWrG6rtef7HwfUG3NA=&h=266&w=400&sz=48&hl=th&um=1&itbs=1&tbnid=ivyqfzCCYjdzNM:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&sa=N&tbs=isch:1&start=1#tbnid=sVocVUPTYcKOHM&start=115
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:มานะชัย พิมสุวรรณ
วันที่บันทึกข้อมูล:7/18/2010 9:49:27 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:2/3/2011 11:47:36 AM
จำนวน view:1503 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด