ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
 Part l : Organizational Overview

หน้า 14-37
Pages14-37

- ความเป็นมา l วัตถุประสงค์ l อำนาจหน้าที่ l วิสัยทัศน์และพันธกิจ l โครงสร้างองค์กร l อัตรากำลัง l กลไกการบริหารงาน
- History l Objectives l Vision and Mission Statement l Organizational Structure l Manpower l Administrative Mechanisms


 

- คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- BEDO Executive Committee


 

- ยุทธศาสตร์ l งบประมาณปี 2554


 

 

 ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติงานปี 2554
 Part ll : Achievements 2011

หน้า 38-115
Pages 38-115

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างขีดความสามารถของชุมชนและท้ิองถิ่น

 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัีดการองค์ความรู้ ศึกษาวิจัยและพัฒนา
 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนรวม
 
- ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
- การพัฒนาบุคลากร
 
- การศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ในต่างประเทศ
 

- เครือข่ายความร่วมมือ สพภ.l แนวทางกาำรดำเนินงานต่อไป l กิจกรรมอื่นๆ ปี 2554 l รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน l รายงานด้านการเงิน l รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล


 
 ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก
 Part lll :

หน้า 116-125
Pages 116-125


- คณะผู้บริหาร

- คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน สพภ.

- ที่ตั้ง และแผนที่สำนักงาน

 
ดาวโหลดทั้งหมด l Download all  
   
Copyright Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization) All rights reserved.